20. НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

20. Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ съгласно Приложение № 20 (публ. 25.04.2024 г.)

НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Срок за кандидатстване: (публ. 07.05.2024 г.)

Във връзка с изпълнението на Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ на 07.05.2024 г. е изпратен нa електронната поща (код_по_НЕИСПУО@edu.mon.bg) на всички държавни и общински училища активен линк към формуляр за кандидатстване от подател [email protected] (NP Zaedno v izkustva i v sport).

РУО изпраща на частните училища от съответната област образец на формуляр, който се попълва от частното училище при кандидатстване по Националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ и се предоставя на държавното или общинското училище-партньор. Държавното или общинското училище, което е партньор на частното училище, попълва в електронния формуляр за кандидатстване и информацията за частното училище.

Кандидатстването по Националната програма се извършва в срок до 10.06.2024 г. следвайки линкa към формулярa в Microsoft Forms (бутон “Start now”), като към него се прикачват решение на педагогическия съвет, декларация за липса на двойно финансиране, програма за провеждане на заниманията/тренировките и финансов план/бюджет за групата/отбора.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 9217 437, e-mail: [email protected];

Лица за контакт:
Анелия Йотова – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.:02 9217 491, е-mail: [email protected];
Мариана Паленкова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.:02 9217 738, е-mail: [email protected];
Анелия Томова, експерт към Националния дворец на децата, 0884 101 313.

GoTop