21. НП на МОН и на МО „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

21. Национална програма на МОН и на МО „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ съгласно Приложение № 21 (публ. 25.04.2024 г.)

НП на МОН и на МО „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“

Срок и документи за кандидатстване: (публ. 07.05.2024 г.)

Придружително писмо;
Формуляр за кандидатстване;
Решение на педагогическия съвет;
Декларацията за липса на двойно финансиране.

Документите се изпращат по електронна поща на съответното регионално управление на образованието (РУО)
в срок до 45 дни след датата на одобряването на програмата с Решение на Министерския съвет – до 10.06.2024 г.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование”, тел.: 02 9217 437, e-mail: [email protected];

Лица за контакт:
Яна Малашева – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ тел.: 02 9217 435, е-mail: [email protected];
Бояна Алексов – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ тел.: 02 9217 720, е-mail: [email protected];
Стела Иванова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ тел.: 02 9217 400, е-mail: [email protected].

GoTop