Дейности за стимулиране, развитие и изява на интересите и способностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици от V до ХІІ клас през учебната 2023-2024 година, утвърдени със Заповед № РД-09-639/14.09.2023 г. на министъра на младежта и спорта (публ. 18.09.2023 г.)

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на ЦНС през учебната 2023-2024 година, утвърдени със Заповед № РД-09-640/14.09.2023 г. на министъра на младежта и спорта (публ. 18.09.2023 г.)

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 година (публ. 12.09.2023 г.)

Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2023/2024 година, утвърден със Заповед № РД09-2044/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката (публ. 29.08.2023 г.)


Национален спортен календар на Министерството на образованието и науката за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-4773/ 27.09.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 28.09.2022 г.)

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2022/2023 година, утвърден със Заповед № РД09-4520/16.09.2022 г. на министъра на образованието и науката (публ. 19.09.2022 г.)


Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година, утвърден със Заповед № РД09-2463/28.09.2021 г. на министъра на образованието и науката (публ. 28.09.2021 г.)

Заповед № РД09-583/09.03.2021 г. за удължаване на срока за приемането на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2021 година на общините на територията на област Търговище (публ. 18.03.2021 г.)

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-2742/24.10.2019 г. на министъра на образованието и науката (публ. 24.10.2019 г.)

Правила за изготвяне на Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците и за провеждане на изявите, утвърдени със Заповед № РД09-2864/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката (публ. 29.08.2023 г., акт. 01.12.2023 г.)


Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците с приложение, утвърден със Заповед № РД09-2863/09.10.2018 г. на министъра на образованието и науката

Национален спортен календар на МОН за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД09-2658 от 17.09.2018 г. на министъра на образованието и науката


Лятна ваканционна програма – 2023

Информация за заниманията по интереси в различните области можете да видите тук.


GoTop