Награди и закрила на деца с изявени дарби

Награди и закрила на деца с изявени дарби

Децата и учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност. Наградите могат да се учредяват на национално ниво от министъра на образованието и науката, на регионално и общинско ниво – от началника на регионалното управление на образованието и кмета на съответната община и от директора на съответната институция. Наградите на ниво институция се учредяват след решение на педагогическия съвет, а предложения за удостояване с тях могат да правят както педагогически специалисти, родители и ученици, така и други лица и организации. Решението кой да бъде удостоен с награди се взима от педагогическия съвет и се утвърждава със заповед на директора.

Всяко дете и ученик с изявени дарби в областта на науката, изкуствата и спорта има право на закрила, финансова подкрепа и възможности за изява. Децата и учениците с изявени дарби получават допълнителна подкрепа под формата на 8 групи дейности и може да се обучават по индивидуален учебен план. Те могат да получават и стипендии по реда на Наредбата за условията и реда за закрила на деца с изявени дарби.

Контакти на Националния дворец на децата и на центровете за подкрепа за личностно развитие (публ. 28.06.2023 г.)

GoTop