Закрила на деца с изявени дарби

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
Приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г.
(обн. – ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; … ) (посл. акт. 09.01.2023 г.)

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2023 г., приета с Постановление № 175 от 4 октомври 2023 г. (публ. 10.10.2023 г.)

ИСКАНЕ за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби (публ. 07.04.2020 г.)

GoTop