Нормативни документи

НАРЕДБА за приобщаващото образование
(обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.; …)
Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.

Споразумение Д01-337/30.12.2019 г. между Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и министерството на земеделието, храните и горите за изпълнението на Междуинституционален механизъм за контрол на храненето на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (публ. 10.01.2020 г.)

Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищно образование и дирекциите „социално подпомагане“ по отношение осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците

Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
(обн. – ДВ, бр. 9 от 26.01.2018 г.) (публ. 30.03.2018 г., акт. 05.05.2021 г.)

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати
(обн. – ДВ, бр. 71 от 01.09.2006 г.; изм. и доп., бр. 31 от 19.04.2016 г.; изм. и доп., бр. 87 от 05.11.2019 г.) (публ. 07.11.2019 г.)

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати (обн. – ДВ, бр. 87 от 05.11.2019 г.) (публ. 06.12.2019 г.)

Правилник за устройството и дейността на астрономическите обсерватории и планетариуми (обн. – ДВ, бр. 18 от 24.02.2017 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния дворец на децата (обн. – ДВ, бр. 18 от 24.02.2017 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния музей на образованието – Габрово (обн., ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г.)

Правилник за устройството и дейността на Държавния логопедичен център (Обн. – ДВ, бр. 96 от 02.12.2016 г.)

GoTop