Деца и ученици мигранти


Признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави и продължаване на образованието в българско училище

НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г.)


Допълнително обучение по български език като чужд за деца и ученици, търсещи или получили международна закрила, и мигранти в задължителна предучилищна и училищна възраст

НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език (обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)


GoTop