Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

Подкрепа за личностно развитие на децата и ученицитеВ рамките на политиката за приобщаващо образование на всички деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование в България се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. Подкрепата за личностно развитие е съобразена с индивидуалните потребности на всяко дете и на всеки ученик и може да бъде два вида – обща и допълнителна.

Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява за всички деца и ученици от детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие. Тя включва 14 мерки, сред които допълнително обучение по конкретни учебни предмети, кариерно ориентиране, превенция на обучителните трудности, логопедична работа, осигуряване на грижа за здравето и др. Като част от общата подкрепа децата и учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи постижения. В рамките на този вид подкрепа детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие са длъжни да осъществяват и дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение.

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на 4 групи деца и ученици:

  1. със специални образователни потребности;
  2. в риск;
  3. с изявени дарби;
  4. с хронични заболявания.

и включва 5 групи дейности – работа по конкретен случай, рехабилитация, осигуряване на достъпна среда, предоставяне на обучение по специални предмети и ресурсно подпомагане. Когато детската градина или училището не може да осигури ресурсното подпомагане на децата или учениците, то се осигурява от съответната община чрез центровете за подкрепа за личностно развитие или чрез възлагане на тези дейности на доставчици на социални услуги. Когато и това е невъзможно, ресурсното подпомагане се осигурява от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

GoTop