Видове институции

Видове институции. Приобщаващо образование

В системата на образованието функционират редица институции в подкрепа на приобщаващото образование. Във всяка област е създаден регионален център за подкрепа на процеса на Приобщаващото образование, който провежда държавната политика в областта на приобщаващото образование. Регионалните центрове имат координираща, консултативна, образователна, диагностична и методическа функция в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. Те изпълняват и функции, свързани с квалификационната дейност на педагогическите специалисти.

На общинско ниво функционират центрове за подкрепа за личностно развитие, които могат да извършват 6 групи дейности – развитие на интересите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, кариерно консултиране, диагностична и рехабилитационна работа, ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности, педагогическа и психологическа подкрепа и подпомагане на семействата на деца и ученици с увреждания (с посочване на мишката излиза пълния списък).

Със статут на центрове за подкрепа за личностно развитие са и центровете за специална образователна подкрепа, които наред с диагностичната и терапевтична работа извършват и обучение на деца и ученици със специални образователни потребности.

GoTop