Нормативни актове

Постановления и наредби

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование
(Обн. – ДВ, бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.)
Приета с ПМС № 195 от 08.09.2017 г.

GoTop