Обучение в България

ДОБРЕ ДОШЛИ В БЪЛГАРИЯ


Линк за достъп до електронната платформа за кандидатстване:
https://eskis.mon.bg


Уважаеми кандидат-студенти,

Министерството на образованието и науката (МОН) организира и провежда два подготвителни кандидатстудентски курса и допълнително обучение по български език, литература и история на България за кандидат-студенти по ПМС № 103/1993 г и ПМС № 228/1997 г. през 2024 година. Кандидатстудентските курсове са предназначени за граждани на Албания, Косово, Северна Македония, Молдова, Сърбия и Украйна.

Поради големия интерес към тях МОН планира реализирането на трети интензивен онлайн курс, който ще се води също от преподаватели от БАН и ще стартира на 2 април 2024 г. с продължителност до 26 юни 2024 г.

Всички кандидат-студенти, които не са успели да се включат в двата курса и имат желание да се подготвят за кандидатстване в български висши училища за учебната 2024/2025 г., следва да се свържат с председателите на българските общности, които ще обобщят списъка с желаещите и в срок до 28 март 2024 г. ще го изпратят в МОН.

В списъка е необходимо да има следната информация: държава, дружество, име, документ за българска народност и имейл адрес.

Моля да имате предвид, че кандидат-студенти, които са включени в другите две групи, не могат да участват и в интензивния кандидатстудентски курс. Включването в курса ще става с изпращане по електронната поща на линк за присъединяване към обучението.

Графика за провеждане на интензивния онлайн курс ще намерите ТУК.


График на изложение за кандидат-студенти от българските общности в чужбина 2024 г. (публ. 04.01.2024 г., допл. 01.02.2024 г., допл. 06.02.2024 г.)


Заповед за утвърждаване на Правила за приемане на студенти, докторанти и специализанти за обучение в български държавни висши училища съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. през учебната 2024 – 2025 година, изменена със Заповед № РД09-899/05.04.2024 г. (публ. 16.01.2024 г., акт. 08.04.2024 г.)


Презентация за информационната кампания за прием на студенти, докторанти и специализанти за учебната 2024-2025 година (публ. 16.01.2024 г.)

Презентация за кандидатстудентските изпити за кандидати по ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228 г. (публ. 16.01.2024 г., акт. 13.02.2024 г.)

График за провеждане на онлайн курсове за кандидатстудентски изпит по български език, литература и история на България за кандидатстване в български висши училища за учебната 2024/2025 година (публ. 13.02.2024 г.)


СЪОБЩЕНИЕ на Министерството на образованието и науката на Република България

(публ. 10.01.2024 г.)

Във връзка с разработването на проект за Решение на Министерския съвет за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2024 – 2025 година, в срок до 10 февруари 2024 г. всички заинтересовани лица могат да представят в Министерството на образованието и науката предложения за определяне на места за обучение през следващата учебна година.

Предложенията за места за обучение следва да бъдат само за редовна форма на обучение по специалности от акредитираните професионални направления, по специалности от регулираните професии, по образователно-квалификационни степени и съобразно акредитираните докторски програми от акредитираните професионални направления и по държавни висши училища. Допълнителна информация за специалностите и за акредитираните професионални направления във висшите училища в България е достъпна на адрес: https://rsvu.mon.bg.

Заявките следва да бъдат изпратени на хартиен носител или на електронна поща: [email protected] като прикачен файл във формат Excel съгласно публикувания образец. МОН си запазва правото да поиска от заинтересованите страни допълнителна информация, свързана с разработването на план-приема.

За допълнителни разяснения и въпроси: Антоанета Гиргинова, главен експерт в дирекция „Висше образование”, 02/9217759, [email protected] и Росица Апостолова, главен експерт в дирекция „Висше образование”, тел. 02/9217630, [email protected].


Приложение № 1 – Заявка за броя на приеманите в редовна форма на обучение студенти от българска народност, живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г., за учебната 2024 – 2025 година (публ. 10.01.2024 г.)

Приложение № 2 – Заявка за броя на приеманите в редовна форма на обучение студенти – граждани на Република Северна Македония, съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г., за учебната 2024 – 2025 година (публ. 10.01.2024 г.)

Приложение № 3 – за броя на приеманите в редовна форма на обучение докторанти от българска народност, живеещи извън Република България, съгласно чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1 на ПМС № 103/1993 г., за учебната 2024 – 2025 година (публ. 10.01.2024 г.)

Приложение № 4 – Заявка за броя на приеманите в редовна форма на обучение докторанти – граждани на Република Северна Македония, съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 228/1997 г., за учебната 2024 – 2025 година (публ. 10.01.2024 г.)


Пробни тестове (общообразователни и специализирани) за кандидат-студенти от българска народност, живеещи извън Република България съгласно ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г. за учебната 2022 – 2023 година

Български език, литература и история на България (публ. 23.06.2022 г.)

Биология (публ. 23.06.2022 г.)

Химия (публ. 23.06.2022 г.)


Документи за кампанията по приемане на студенти, докторанти и специализанти


Нормативни и административни актове


Програми за конкурсни изпити

Програма за общообразователен изпит по български език, литература и история на България (публ. 07.06.2021 г.)

Програма за специализиран изпит по биология и химия (публ. 07.06.2021 г.)


Списък на съкращенията

МОН – Министерство на образованието и науката
ПМС – Постановление на Министерския съвет
РМС – Решение на Министерския съвет
ВУ – Висше училище
ЦИОО – Център за информационно осигурянаве на образованието
НАЦИД – Национален център за информация и документация
ЦОПУО – Център за оценяване в предучилищното и училищното образование
ОКС – образователно-квалификационна степен
ДЗИ – Държавни зрелостни изпити
БЕЛ – Български език и литература
МИО – Международни икономически отношения

ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ОСНОВНИ ЗВЕНА И ФИЛИАЛИ

 1. АУ Пд – Аграрен университет – Пловдив
 2. АМТИИ – Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив
 3. ВТУ – Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
 4. ВВВУ – Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – гр. Долна Митрополия
 5. ВВМУ – Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – Варна
 6. ВСУ – Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
 7. ВТрУ – Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
 8. ВУТП – Висше училище по телекомуникации и пощи – София
 9. ИУ Вн – Икономически университет – Варна
 10. ЛТУ – Лесотехнически университет – София
 11. МУ Пл – Медицински университет – Плевен
 12. МУ Пд -Медицински университет – Пловдив
 13. МУ Сф – Медицински университет – София
 14. МУ Вн – Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
 15. МГУ – Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
 16. НАТФИЗ – Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
 17. НМА – Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
 18. НСА – Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
 19. НХА – Национална художествена академия – София
 20. ПУ – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 21. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филиал Смолян
 22. ПУ См Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Физико-технологичен факултет, База Смолян
 23. РУ – Русенски университет „Ангел Кънчев“
 24. РУ Рз – Русенски университет „Ангел Кънчев“, Филиал Разград
 25. СУ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 26. СА Св – Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов
 27. ТУ Вн – Технически университет – Варна
 28. ТУ Гб – Технически университет – Габрово
 29. ТУ Сф – Технически университет – София
 30. ТУ Пд – Технически университет – София, Филиал Пловдив
 31. ТУ Сл – Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет – Сливен
 32. ТрУ – Тракийски университет – Стара Загора
 33. ТрУ Хс – Тракийски университет – Стара Загора, Филиал Хасково
 34. УАЗ – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
 35. УНСС – Университет за национално и световно стопанство – София
 36. УАСГ – Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
 37. УНИБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
 38. УХТ – Университет по хранителни технологии – Пловдив
 39. ХТМУ Химикотехнологичен и металургичен университет – София
 40. ШУ – Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
 41. ЮЗУ – Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
GoTop