Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
град София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А

На основание чл. 8 от ПМС № 103/31.05.1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина, протоколите за сътрудничество и обмен с образователните министерства на Р Молдова и Украйна и Спогодбата за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Р България и Министерството на науката и висшето образование на Р Казахстан и Министерството на здравеопазването, образованието и спорта на Р Казахстан

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година, както следва:

 1. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей“, гр. Кишинев, Р Молдова;
 2. Преподавател по български език и литература в начален курс в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова;
 3. Преподавател по български език и литература в СОУ № 1 „Атанас Стоев“, с. Паркани, Р Молдова;
 4. Преподавател по български език и литература в Теоретичен лицей „М. И. Тузлов“, с. Кирсово, АТО Гагаузия, Р Молдова;
 5. Преподавател по музикално-теоретични дисциплини в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Р Молдова;
 6. Преподавател – методист по българска музика и фолклор в Гимназия „Иван Вазов“, с. Стояновка, Кантемирски район, Република Молдова;
 7. реподавател по български език и литература в Училището за национално възраждане „Канат Даржуман“, гр. Павлодар, Р Казахстан;
 8. Преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна;
 9. Преподавател по български език и литература в начален курс в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна;
 10. Преподавател по история на българския народ в Болградската гимназия „Г. С. Раковски“, Одеска област, Украйна;
 11. Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в отдел „Образование“ към Градския изпълнителен комитет в гр. Бердянск и преподавател по български език и литература в Гимназия № 3 „Съзвездие“, гр. Бердянск, Украйна;
 12. Преподавател по българска народна хореография в Бердянски държавен педагогически университет и Гимназия № 3 „Съзвездие“, гр. Бердянск, Украйна;

Изисквания към кандидатите за заемане на обявените длъжности:

 • Да са български граждани;
 • Да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността, съответстваща на преподавателското място, за което кандидатстват;
 • Кандидатите за преподаватели/учители по български език и литература през последните три години да са действащи преподаватели/учители на трудов договор в системата на висшето или училищното образование на територията на Р България;
 • Кандидатите за преподаватели по музика и български народни танци могат да бъдат музиканти или хореографи, работещи на трудов или граждански договор;
 • Кандидатите за преподаватели по музика и български народни танци да имат най-малко три години стаж в системата на образованието или културата (включително читалища);
 • Да познават културното и историческото развитие на общността, в която им предстои да работят.

Допълнителни изисквания към кандидатите:

 • За преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей“, гр. Кишинев, Р Молдова
  • да участва в подготовката на национални и международни събития и провеждане на национални празници и чествания;
  • да осъществява подготовка на ученици за участие в литературни конкурси, състезания и олимпиади;
  • да владее руски език на основно ниво;
 • За преподавател по български език и литература в начален курс в Българския теоретичен лицей“, гр. Кишинев, Р Молдова
  • да владее руски език писмено и говоримо;
 • За преподавател по музикално-теоретични дисциплини в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Р Молдова
  • да има необходимите умения и квалификация за провеждане на учебни занятия по следните дисциплини: солфеж, теория на музиката, хармония, музикален анализ и български фолклор;
  • добро ниво на владеене на руски език;
 • За преподавател по българска музика и фолклор в Гимназия „Иван Вазов“, с. Стояновка, район Кантемир, Р Молдова- да осъществява извънкласна дейност с фолклорен ансамбъл;
  • да осъществява индивидуална работа по народно пеене;
 • За преподавател по български език и литература в Училището за национално възраждане „Канат Даржуман“, гр. Павлодар, Р Казахстан
  • да владее руски език писмено и говоримо;
  • да има задълбочени познания по история на България;
  • да притежава компютърна грамотност и умения за осъществяване на дистанционно обучение по български език и литература;
 • За преподавателите по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна
  • да владеят руски или украински език на добро ниво;
 • За преподавател по методика на преподаването на български език и литература в отдел „Образование“ към Градския изпълнителен комитет в гр. Бердянск и преподавател по български език и литература в Гимназия № 3 „Съзвездие“
  • да има опит в работата с ученици

Необходими документи за участие в конкурса:

В срок до 30 март 2019 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката:

 • Заявление за участие в конкурса (свободен текст);
 • Формуляр (по образец) за участие в конкурса – може да се свали ТУК;
 • Копие от трудова книжка;
 • Медицинско свидетелство (по образец за постъпване на работа);
 • Копие от диплома за висше образование;
 • Подробна автобиография;
 • Актуална снимка;
 • Списък на публикации (ако има такива).

* * *

Кандидатите подават документите си лично или чрез упълномощено от тях лице в приемната на партерен етаж в Министерството на образованието и науката – София 1000, бул. “Княз Дондуков” 2А, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо).

Конкурсът се провежда по документи и чрез събеседване. Не се допускат кандидати, които не са представили необходимите документи или не отговарят на изискванията, посочени в обявата. В конкурса не могат да участват кандидати, които са били преподаватели по реда на чл. 8 на Постановление № 103/1993 г. на Министерския съвет, ако от завръщането им не са изминали минимум четири години.

Не се допускат до следващ етап на конкурса кандидати, които са представили нередовни и непълни документи.

Подадените документи не се връщат на кандидатите.

Кандидатите се уведомяват писмено, по електронната поща или по телефона за датата на събеседването.

Резултатите от конкурса, след утвърждаването им от министъра на образованието и науката, се обявяват на интернет страницата на МОН – www.mon.bg.

Избраните кандидатури се предлагат на приемащата страна за одобрение. Решението на приемащата страна е окончателно и не подлежи на обжалване.

GoTop