РУО – Добрич

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Добрич

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Велизара Дончева Митева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Гьоксел Гюрсел Хюсеин,
главен юрисконсулт
встъпителна
Диана Петрова Петрова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Димитринка Василева
Великова, старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Здравка Николаева Добруджанска,
старши експерт
встъпителна
Иво Георгиев Иванов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Искра Иванова Малчева,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Калоян Неделчев Койчев,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Любомир Тодоров Господинов,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Нела Илиева Георгиева,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Неше Мустафова Али,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Петър Николов Петров,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Райфе Мустафова Мехмедова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Светлана Василева Петкова,
началник РУО
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Татяна Желязкова Няголова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Тинка Великова Темелкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop