РУО – Хасково

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК

Регионалнo управлениe на образованието – Хасково

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Али Реджеб Байрямали,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Гергана Георгиева Генова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Дарина Милкова Станчева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Живка Цанкова Стайкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Йовка Асенова Кабова,
главен юрисконсулт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Красимира Георгиева Джисова-
Илиева, старши експерт
встъпителнат 2021 г. 2022 г.
Надка Атанасова Пехливанова,
началник на отдел
встъпителна 2022 г.
Нели Димитрова Дялкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Павлина Георгиева Попова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Румяна Иванова Делчева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Силвия Бохос Касабова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Сузан Бюрхан Али,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Теодора Недялкова Маркова,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Христина Димитрова Бузова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop