РУО – Пазарджик

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Пазарджик

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Албена Стоянова Димитрова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Александра Николаева Полищук,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ангел Петров Велчев,
старши експерт
встъпителна

по т.4

2021 г.

2022 г.
Ваня Спасова Апостолова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Васвие Байрамалиева Мехмедова,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Васил Любомиров Кацаров,
старши експерт
встъпителна
Весела Найденова Тодорова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Галина Георгиева Цанева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ива Мартинова Гигова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Илияна Стоянова Петрова,
старши експерт
2021 г. 2022 г.
Кирил Спасов Белев,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Костадинка Димитрова Найденова,
началник отдел ОМДК
встъпителна
Марияна Георгиева Гигова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ружа Славчева Стоянова-
Семерджиева, началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Снежанка Тодорова Иванова,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Христо Младенов Денев,
старши юрисконсулт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Юлия Петрова Минчева,
старши експерт
встъпителна

GoTop