РУО – Разград

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Разград

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Албена Стоянова Добрева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ангел Александров Петков,
началник на РУО
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Атанас Боянов Богословов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Галина Богданова Пенева-
Палуйкова, старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Галина Пантелеева Цанева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Генади Атанасов Трифонов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Доцка Димитрова Стефанова,
старши експерт
встъпителна
Евгения Колева Николова,
главен юрисконсулт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Живка Димитрова Панчева,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ивелина Николаева Николовa,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Николай Миланов Миланов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Росица Николаева Радославова-
Димитрова, старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Румяна Райчева Велчева,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Светослав Атанасов Добрев,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Татяна Данкова Радева,
старши експерт
встъпителна 2021 г.

GoTop