РУО – Шумен

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Шумен

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Албена Людмилова Тодоринова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Даринка Димитрова Бойчева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Десислава Иванова Борисова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Емилия Николаева Чапкънова-
Колева, старши експерт
встъпителна 2022 г.
Кремена Иванова Маринова,
началник на РУО – Шумен
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Лилия Георгиева Иванова,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Николай Добромиров Русев,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Пламена Димчева Неделчева,
старши експерт
встъпителна
Росица Богданова Стойкова,
старши експерт
встъпителна 2022 г.
Светомир Росенов Денев,
старши експерт
встъпителна
Снежка Севева Жекова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Таня Атанасова Боянова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Татяна Данкова Радева,
старши експерт
встъпителнат 2022 г.

GoTop