РУО – Силистра

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Регионалнo управлениe на образованието – Силистра

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.
Анелия Атанасова Стефанова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ваня Славова Игнатова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Габриела Миткова Николова,
началник
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Геновева Йорданова Димитрова-
Кондова, началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Гергана Анчева Костова,
главен счетоводител
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Динко Пенков Порязов,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ивелина Савова Петрова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Иливан Етем Хълми,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Ирена Енчева Маринова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Катя Ангелова Дженкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Майя Аспарухова Григорова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Мариана Василева Вълкова,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Пепа Димитрова Лазарова,
началник на отдел
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Снежана Йорданова Пенева,
старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.
Фатме Алиева Османова-
Атанасова, старши експерт
встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop