Търговски дружества

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Търговски дружества

Име, презиме, фамилия,
длъжност

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.

Анастасия Григорова Бонева,
изпълнителен директор на
„Образование и наука“ ЕАД

встъпителна

Борис Цветков Цветков,
председател на Съвета на директорите на УОС

встъпителна

2021 г.

Велина Стоянова Белева – Влахова,
член на Съвета на директорите на ССО ЕАД

встъпителна

Веселин Атанасов Петков,
член на Съвета на директорите на
„Образование и наука“ ЕАД

встъпителна

Ирена Валентинова Тодорова,
член на Съвета на директорите на
„Образование и наука“ ЕАД

встъпителна

Марияна Иванова Воденичарова,
член на Съвета на директорите

2021 г.

Петър Димитров Петров,
председател на Съвета на директорите

2021 г.

Сергей Миланов Миланов,
изпълнителен директор

2021 г.

Станимир Пенев Стаматев,
член на Съвета на директорите

2021 г.

Юлия Иванова Захариева,
член на Съвета на директорите на
„Образование и наука“ ЕАД

встъпителна

GoTop