Звена

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ/по чл. 49, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПК

Звена

Име, презиме, фамилия,
директор на

встъпителна ежегодна
2021 г.
ежегодна
2022 г.

Дария Анастасова Маврудиева,
Център за учебно-тренировъчни фирми

встъпителна

2021 г.

2022 г.

Димитър Борисов Асенов,
Национален център за повишаване на
квалификацията на педагогическите специалисти

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Емил Иванчев Спахийски,
директор НИОН „АЗ-БУКИ“

встъпителна 2022 г.

Лало Пацев Каменов,
Център за образователна интеграция на децата
и учениците от етническите малцинства

2021 г. 2022 г.

Лилия Тодорова Стефанова,
директор на ЗОУФООС на МОН

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Любка Генчева Тинчева,
Национален музей на образованието –
Габрово

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Иванка Вълчева Карамиева,
директор на Център за информационно
осигуряване на образованието

встъпителна

Найден Недков Шиваров,
директор STEM център

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Неда Оскар Кристанова,
Център за оценяване в предучилищното
и училищното образование

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Татяна Георгиева Досева,
Национален дворец на децата

встъпителна 2021 г. 2022 г.

Теодора Ганчева Кошинска,
Държавен логопедичен център

встъпителна 2021 г. 2022 г.

GoTop