Човешки ресурси и административно обслужване

Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“

Даниела Недялкова

директор

тел: (02) 9217 558, (02) 9217 559
e-mail: [email protected]

Отдел „Подбор, обучение и оценяване“

началник на отдел

тел:
e-mail:

Отдел „Назначаване, заплащане и процесуално представителство“

началник на отдел

тел:
e-mail:

Отдел „Координация, деловодство и архив“

Росица Янчева-Павлова

началник на отдел

тел: (02) 9217 637
e-mail: [email protected]

Отдел „Административно обслужване и секретариат“

Любена Вътева

началник на отдел

тел: (02) 9217 576
e-mail: [email protected]


 1. организира и отговаря за дейностите, свързани с изготвянето на индивидуалните административни актове и документи по възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
 2. изготвя и съхранява длъжностното и поименното разписание на министерството и на регионалните управления на образованието;
 3. координира и консултира дейностите във връзка с изготвянето на длъжностните и поименните разписания на звената и на административните структури към министерството;
 4. изготвя и актуализира работните заплати в министерството и в регионалните управления на образованието;
 5. организира и координира набирането и подбора на персонала, като отговаря за провеждането на конкурси по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, когато министърът е орган по назначаване или работодател;
 6. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в министерството, на държавните служители в регионалните управления на образованието, на ръководителите на административните структури и звената към министерството и на служителите в училищата в чужбина; отговаря за правилното отчитане на отпуските; издава и заверява служебните и трудовите книжки; издава служебни бележки и документи за пенсиониране;
 7. осигурява методическа, организационна и техническа помощ по разработването и актуализирането на длъжностни характеристики;
 8. организира и координира дейността по атестирането на служителите, когато това е предвидено в закон;
 9. анализира потребностите, планира и подпомага организацията по обучение на служителите с цел повишаване на квалификацията им и кариерното им развитие;
 10. оказва правна помощ при осъществяването на правомощията на министъра като ръководител на администрацията и осигурява навременна правна консултация във връзка с постъпили жалби и сигнали, свързани с трудовите и служебните правоотношения;
 11. организира дейностите по процедурите за осъществяването на дисциплинарна отговорност на служителите;
 12. осигурява процесуално представителство по пълномощие на министъра в съдебните производства, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните правоотношения, по които министърът е орган по назначаване, и на трудовите правоотношения, по които министърът е работодател;
 13. разработва и актуализира документи в областта на човешките ресурси;
 14. извършва вписванията в Административния регистър към Министерския съвет относно:
  а) административните структури и ръководните им органи;
  б) незаетите длъжности в администрацията;
  в) обявленията за конкурсите за държавни служители;
  г) служебните правоотношения;
 15. организира и осъществява деловодната обработка посредством автоматизирана информационна система, включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на министерството;
 16. приема, завежда, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция (жалби, молби, писма, призовки, становища, предложения, препоръки и друга документация);
 17. извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
 18. извършва справки и изготвя заверени копия на документи, съхранявани в деловодния архив, организира експертиза за ценността на документите, съхранявани в архива, тяхната обработка и предаване в Централния държавен архив;
 19. организира съгласуването и внасянето за заседание на Министерския съвет на проекти на актове на Министерския съвет;
 20. поддържа архив на внесените, разгледаните и приетите от Министерския съвет проекти на актове и осигурява необходимата информация на членовете на политическия кабинет, на главния секретар и на директорите на дирекции;
 21. обобщава и оформя предложенията на министерството за включване в законодателната програма на Министерския съвет;
 22. изготвя справки и отчети за дейността на министерството, свързана с административното обслужване на физическите и юридическите лица;
 23. отговаря за изпращането на актовете на министъра за обнародване в „Държавен вестник“;
 24. извършва вписванията в Административния регистър към Министерския съвет относно административните услуги и регистрационните, разрешителните и съгласувателните режими, образците на документи, свързани с тях, както и издаваните индивидуални административни актове;
 25. отговаря за срочното и законосъобразното изпълнение на задълженията, свързани с предложения и сигнали на физически и юридически лица по Административнопроцесуалния кодекс, и на задълженията по Закона за достъп до обществена информация и по Закона за защита на личните данни;
 26. организира приемна на министерството по постъпили искания (заявления), жалби и протести, сигнали и предложения на граждани и поддържа регистър за тях;
 27. организира предоставянето на навременна, точна и пълна информация и оказването на съдействие на омбудсмана при изпълнение на неговите правомощия;
 28. осигурява дейности по административно обслужване на физическите и юридическите лица на „едно гише“;
 29. извършва проверка на автентичността на образователни документи по постъпили писмени запитвания;
 30. съдейства за въвеждането и внедряването на системи, свързани с електронното правителство и оперативната съвместимост на данните, обменяни между администрациите;
 31. отговаря за дейностите по публикуване на стратегически документи и проекти на нормативни актове на министерството в Интернет портала за обществени консултации.
GoTop