Стопански и счетоводни дейности

Дирекция „Стопански и счетоводни дейности“

Мирослав Петков

директор

тел.: 02 9217 421
e-mail: [email protected]

Лица за контакти:
Марияна Желева, началник отдел „Счетоводство“, тел.: 02 9217 703, e-mail: [email protected]
Атанас Атанасов, началник отдел „Стопански дейности, управление при кризи и ОМП“, тел.: 02 9217 450, e-mail:
[email protected]

Отдел „Счетоводство”

Марияна Желева

началник отдел

тел.: (02) 9217 703
e-mail: [email protected]

Отдел „Стопански дейности, управление при кризи и ОМП“

Атанас Атанасов

началник на отдел

тел: (02) 9217 450
e-mail: [email protected]

 1. организира и осъществява материално-техническото снабдяване на министерството с машини и съоръжения, резервни части, инвентар, организационна техника, консумативи и обзавеждане;
 2. отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и опазване на движимите вещи, предоставени на министерството;
 3. осигурява поддръжката на сградния фонд, ведомствения жилищен фонд, инсталациите и съоръженията и организира сключването на договори с външни изпълнители;
 4. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на министерството с транспорт, както и регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка и ремонт и годишни прегледи; отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности; организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради на министерството и в прилежащите им терени;
 5. организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на министерството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, Единната бюджетна класификация и приложимите за бюджетните предприятия счетоводни стандарти и указания;
 6. обслужва плащанията и транзитните сметки на министерството като първостепенен разпоредител с бюджет;
 7. анализира и администрира разходите, извършвани от министерството;
 8. осигурява данните и изготвя годишния финансов отчет на министерството и обобщен финансов отчет за административните структури към министерството;
 9. осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;
 10. разработва план за действие на министерството за защита при бедствия, ръководи и провежда съответните мероприятия;
 11. оказва методическа помощ на административните структури към министерството при разработване на планове за защита при бедствия;
 12. осъществява връзки и взаимодействие с националните служби по отношение на мобилизационните дейности и гражданската защита, предоставя данни за изготвянето на Националната програма за защита при бедствия и на Националния план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;
 13. предлага и организира прилагането на мерките от Годишния национален план за действие по защитата на критичната инфраструктура и на потенциално опасните обекти;
 14. планира, разпределя и отчита бюджетните средства по отбранително-мобилизационната подготовка и за превантивната дейност за намаляване на вредните последствия от кризи, бедствия и аварии;
 15. организира денонощното дежурство за оповестяване на служителите от централната администрация при привеждането на страната от мирно във военно положение при мобилизация и при бедствия и аварии;
 16. организира обучение за действие при бедствия;
 17. организира пропускателния режим в сградата на министерството;
 18. координира дейността на Службата по трудова медицина;
 19. извършва дейности, свързани с трудови злополуки;
 20. извършва дейностите, свързани с безопасните и здравословните условия на труд и инструктиране на служителите.
GoTop