Международно сътрудничество

Дирекция „Международно сътрудничество“

Веселина Ганева

директор

тел.: 02 9217 495
e-mail: [email protected]

Лице за контакт:
Мария Неделчева, старши експерт, тел.: 02 92 17 445, e-mail: [email protected]


 1. изготвя проекти на програми за пребиваването на чуждестранни делегации и гости и организира срещи с посланици или други сътрудници на посолства;
 2. координира програмата на министъра, на членовете на политическия кабинет и на главния секретар при официални и работни посещения в чужбина;
 3. изготвя и координира програмите за посещение в страната на официални гости на министъра, на заместник-министрите и на главния секретар;
 4. осигурява преводите при срещите с чужденци и извършва преводи на материали и документи от български на съответния чужд език и обратно;
 5. организира и координира дейността на Работна група № 16 „Образование, взаимно признаване на професионални квалификации и научни изследвания“ към Съвета по европейските въпроси;
 6. осъществява координация с Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз и подготвя българското участие в работата на Съвета на Европейския съюз във Формат „министри на образованието“, както и в работата на спомагателните му органи;
 7. подпомага и координира участието на експерти от министерството в работни групи към Европейската комисия в областта на образованието;
 8. координира отношенията на министерството с други институции относно международното и европейското сътрудничество;
 9. отговаря за подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения, програми и протоколи и включването на страната ни в многостранни междуправителствени и неправителствени споразумения за образователен обмен;
 10. организира и координира изпълнението на задълженията на министерството по двустранните и международните споразумения, протоколи и програми;
 11. подготвя необходимите документи, организира, координира и подпомага посещенията на членовете на политическия кабинет и служителите на министерството в задграничните им командировки;
 12. координира оперативните връзки с международни правителствени и неправителствени организации – ООН, ЮНЕСКО, Съвета на Европа, Европейския съюз и др.;
 13. писмено уведомява Министерството на външните работи за всяка международна изява на министъра на образованието и науката;
 14. отговаря и координира дейностите по изпълнение на ангажиментите на министерството, предвидени в националното и в европейското законодателство, за развитие и изпълнение на политика за сближаване на Европейския съюз, както и на други програми и инструменти, подкрепящи образованието и науката.
GoTop