Приобщаващо образование

Дирекция „Приобщаващо образование“

Грета Ганчева

директор

тел.: 02 9217 435
e-mail: [email protected]

Лице за контакт: Яна Малашева, главен експерт, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected]


 1. осигурява възможности за физическото, социалното и личностното развитие на децата и учениците чрез насърчаване разработването на училищни политики за неформално обучение и развитието на училищната организационна култура;
 2. създава, поддържа и популяризира информационна база в областите на: гражданското образование, здравното образование; образованието за устойчиво развитие; превенция на насилието чрез:
  а) разработване на образователни програми и обучителни материали, събиране и внедряване на продукти и добри практики от реализирани проекти;
 3. подпомага взаимодействието между образователната, семейната, институционалната и социалната среда;
 4. осъществява дейности в областта на гражданското образование, на здравното образование, на образованието за устойчиво развитие и превенция на насилието чрез сътрудничество и партньорство между учители, родители, ученици и представители на външни за училището организации и институции;
 5. организира и координира дейностите, свързани с осигуряването на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
 6. разработва и отговаря за внедряването и прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование;
 7. подпомага изпълнението на програмите за стимулиране на деца и ученици с изявени дарби;
 8. подпомага осъществяването на държавната политика за развитие на формите на образователна интеграция на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания в институции от системата на предучилищното и училищното образование;
 9. изпълнява дейности, свързани с настаняването, обучението и възпитанието на ученици с девиантно поведение във възпитателните училища-интернати и в социално-педагогическите интернати;
 10. подпомага изпълнението на политиката в областта на интеграцията на децата и учениците от етническите малцинства чрез осигуряване на еднакви образователни възможности за тях;
 11. отговаря за прилагането на европейските изисквания в областта на интеграцията на децата и учениците от семейства на мигранти;
 12. отговаря за изработването, актуализирането и прилагането на нормативните актове и на индивидуалните и общите административни актове, свързани с функционалната й компетентност;
 13. участва в синхронизирането на националното законодателство с актовете на Европейския съюз, свързани с функционалната ѝ компетентност.
GoTop