Външни европейски програми

Дирекция „Външни европейски програми“

Мария Василева-Вълова

директор

тел.: 02 424 1113
e-mail: [email protected]

Лице за контакт:
Виолета Иванова-Грънчарова, младши експерт, тел.: 02 424 1124, e-mail: [email protected]


Дирекция „Външни европейски програми“ изпълнява функциите на програмен оператор по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими социални групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП):

 1. отговаря за разработването и цялостното изпълнение на програмата, съфинансирана със средствата на ФМ на ЕИП;
 2. разработва системите за контрол и мониторинг на програмата;
 3. отговаря за разработването на насоки за набиране на проектни предложения по отделните операции на програмата;
 4. обявява публичните покани за набиране на проектни предложения;
 5. отговаря за оценката на получените проектни предложения (включително по предефинирани от програмата проекти);
 6. подготвя и сключва договори за изпълнение на одобрените за финансиране проекти;
 7. провежда обучения на бенефициентите за изпълнение на проектите в съответствие с изискванията на Регламента за изпълнение на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство;
 8. осъществява контрол върху изпълнението на сключените договори с бенефициентите, включително извършва проверки на място;
 9. верифицира разходите и извършва плащанията по програмата; разработва писмени правила и процедури за верификация, като съхранява информацията и констатациите от всяка извършена верификация, включително информацията за предприети мерки в случай на констатирани нередности;
 10. отговаря за въвеждането и използването от страна на бенефициентите на отделна сметка или адекватна счетоводна аналитичност, както и на система за записване и съхранение в електронна форма на счетоводната информация по изпълнението на проектите;
 11. анализира рисковете и предприема съответни мерки за тяхното преодоляване и/или минимизиране с оглед на ефективното изпълнение на програмата и постигане на предвидените в нея резултати;
 12. осигурява публичност и обществена информираност за дейности и събития, свързани с изпълнението на програмата;
 13. координира изработването и поддържането на сайт на програмата (на български и на английски език);
 14. изготвя междинни доклади и годишен доклад, както и заключителен доклад за цялостното изпълнение на програмата.
GoTop