Архив обществени поръчки 2011

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ОТКРИТИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ПРЕЗ 2011 г.

00165-2011-0017

Вид на процедурата: Открита процедура
Наименование на процедурата: „Извършване на строително-ремонтни и монтажни дейности в училищни сгради, включени в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, по шест обособени позиции:

  1. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по транспорт „Проф. Цветан Лазаров” град Плевен;
  2. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по техника и мениджмънт „Христо Ботев” град Ботевград;
  3. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия „Генерал Владимир Заимов” град Сопот;
  4. Ремонт на сграден фонд на Професионална гимназия по механоелектротехника град Пазарджик;
  5. Ремонт на сграден фонд на Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади” град Габрово;
  6. Ремонт на сграден фонд на професионални гимназии в град София – СПГЕ „Джон Атанасов”, ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров” и ПГМЕ „Никола Й. Вапцаров”

Номер в Регистъра на обществените поръчки: 00165-2011-0017

ОП 00165-2011-0016

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Осигуряване на електронни подписи за нуждите на системата на образованието за срок от три години”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2011-0016

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на ценовите оферти на процедура с предмет „Осигуряване на електронни подписи за нуждите на системата на образованието за срок от три години” ще се проведе на 19.01.2012 г. от 14:00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7

Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП
Име на поръчката: Осигуряването на достъп до информацията в електронната платформа ISI Web of Knowledge

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2011-0015

Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП
Име на поръчката: Осигуряване на достъп до информацията в електронните бази данни, администрирани от издателството Елзевиер (Elsevier), включително платформите „SciVerse® Science Direct®” и „SciVerse® Scopus®

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2011-0014

Вид на процедурата: Открит конкурс по НВМОП
Име на поръчката: "Застраховане на сградния фонд на МОМН, държавните училища и обслужващи звена към Министерство на образованието, младежта и науката"

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2011-0013

Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП
Име на поръчката: Услуга по разработване на учебни и методически материали за ограмотяване и обучение на възрастни, отпечатването им, окомплектоването им и доставката им до училища в страната

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2011-0012

Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП
Име на поръчката: Доставка на течни горива за отопление чрез Стокова борса

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2011-0011

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Избор на мобилен оператор за нуждите на МОМН по две обособени позиции за срок от две години”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2011-0010

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на ценовите оферти на процедура с предмет „Избор на мобилен оператор за нуждите на МОМН по две обособени позиции за срок от две години”, ще се проведе на 10.11.2011 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Абонаментна поддръжка, системно и техническо обслужване на сървъри, прилежащо оборудване и информационни системи в Министерството на образованието, младежта и науката за срок от три години”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2011-0009

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Предоставяне на спортни съоръжения на територията на гр. София за осигуряване на база за тренировъчна и състезателна дейност за учащи”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2011-0008

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Разработване на учебни и методически материали за ограмотяване и обучение на възрастни, отпечатването им, окомплектоването им и доставката им до училища в страната”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2011-0007

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: „Доставка, инсталиране, обучение и въвеждане в експлоатация на оборудване за учебните лаборатории на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри”, град Сливен, включена в схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2011-0006

Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП
Име на поръчката: "Осигуряване на свързаност на българските училища и научни институти към Пан-европейската научно изследователска комуникационна мрежа GANT”

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2011-0005

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина" за нуждите на МОМН за 12 месеца

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2011-0004

Вид на процедурата: Договаряне без обявление по ЗОП
Име на поръчката: Организиране на семинар за популяризиране на националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, приета с Решение на Министерския съвет № 216 от 04.04.2011 г. и обмяна на добри практики при реализирането й

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2011-0003

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Доразвиване и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в Република България

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2011-0002

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Доразвиване и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в Република България” ще се проведе на 04.08.2011 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, зала № 3.

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име на поръчката: Предпечатна подготовка и отпечатване на материали за нуждите на Министерството на образованието, младежта и науката

Уникален номер в Регистъра на ОП 00165-2011-0001

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРЕЗ 2011 г.

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки Министерството на образованието, младежта и науката отправя покана за представяне на оферта за провеждане на комплексно медицинско обслужване на служителите на Министерството на образованието, младежта и науката за срок от една календарна година.

Срок на подаване на офертата – 11.11.2011 г.

Приложения :

Министерството на образованието, младежта и науката обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на магазин

Търгът ще се проведе на 23.03.2011 г. от 10 часа в сградата на МОМН.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за определяне на наемател на магазин с галерия и мазе в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 15, на обща площ 146,35 кв. м., който ще се ползва за магазин за продажба на стоки, непротиворечащи на функциите на наемодателя (книжарница за продажба на печатни произведения, учебни и канцеларски помагала и материали; ученически мебели и оборудване; спортни стоки и мода и др.). Магазинът не може да се използва като магазин за продажба на алкохол, тютюневи изделия, оръжие, секс артикули и други подобни.

Търгът ще се проведе на 23.03.2011 г. от 10 часа в сградата на МОМН. Начална месечна наемна цена – 14 635 (четиринадесет хиляди шестстотин тридесет и пет) лева. Към настоящия момент върху цената ДДС не се дължи. В случай че за времето на действие на договора за наем наемодателят бъде регистриран, като данъчно задължено лице по ЗДДС, то оферираната от него и залегнала в договора месечна наемна цена се увеличава с размера на косвения данък, т.е. с 20 %.

Министерството на образованието, младежта и науката обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на площ от сградата на МОМН

Заявления за участие се приемат в деловодството до 17.00 ч. на 14.02.2011 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за определяне на наемател на площ от 6.00 кв. метра от сградата на МОМН, гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2 А, за инсталиране и експлоатация на 3 броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия.

Търгът ще се проведе на 15.02.2011 г. от 14,00 часа на седмия етаж в сградата на МОМН.

Начална месечна наемна цена – 480 лв. Към настоящия момент върху цената ДДС не се дължи. В случай че за времето на действия на договора за наем наемодателят бъде регистриран като данъчно задължено лице по Закона за данък добавена стойност, то оферираната от него и залегнала в договора месечна наемна цена се увеличава с размера на косвения данък, т. е. с 20%.

Тръжната документация се получава срещу 50 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозит за участие е 500 лв. и се внася по сметка:
BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD

Заявления за участие се приемат в деловодството до 17.00 ч. на 14.02.2011 г.

Телефон за справки: 9217661

Министерството на образованието, младежта и науката oбявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на гараж с административни помещения, складови помещения, санитарен възел и два броя автоканали

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17.00 часа на 14.02.2011г. включително.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за определяне на наемател на гараж с административни помещения, складови помещения, санитарен възел и два броя автоканали на обща площ 1080,00 кв. м, находящ се гр. София, жк „Студентски град”, ул. „8 декември”, спортна зала „Бонсист”, източен вход.

Търгът ще се проведе на 15.02.2011 г. от 10 часа в сградата на МОМН. Начална тръжна цена 3,00 лв./кв. м или общо 3240 (три хиляди двеста и четиридесет) лева месечно. Към настоящия момент върху цената ДДС не се дължи. В случай че за времето на действие на договора за наем наемодателят бъде регистриран, като данъчно задължено лице по Закона за данък добавена стойност, то оферираната от него и залегнала в договора месечна наемна цена се увеличава с размера на косвения данък, т. е. с 20 %.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОМН срещу сумата от 50 (петдесет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 3240 (три хиляди двеста и четиридесет) лева, върху които ДДС не се начислява и не e дължим, се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17.00 часа на 14.02.2011 г. включително.

Телефон за справки: (02) 92 17 698, 92 17 661.

Министерството на образованието, младежта и науката обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обект „Складово помещение” на две нива в гр. София, ул. „Коста Лулчев” № 25, район „Слатина”

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17,00 ч. на 17.02.2011 г.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обект „Складово помещение” на две нива в гр. София, ул. „Коста Лулчев” № 25, район „Слатина” с обща площ 573 кв. м, с предназначение – склад за материали и вещи. Търгът ще се проведе на 18.02.2011 г. от 14,00 часа в зала на седмия етаж в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката. Начална тръжна наемна цена: 1719 (хиляда седемстотин и деветнадесет) лв./месечно. Към настоящия момент върху цената ДДС не се дължи. В случай че за времето на действие на договора за наем наемодателят бъде регистриран, като данъчно задължено лице по Закона за данък добавена стойност, то оферираната от него и залегнала в договора месечна наемна цена се увеличава с размера на косвения данък, т. е. с 20 %.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОМН срещу цена от 30 лв., платена по сметка BG50BNBG96613000149101-BNBGBGSD. Депозит за участие 1719 (хиляда седемстотин и деветнадесет) лева се внася по сметка: BG85BNBG96613300149101-BNBGBGSD. Срокът на наемното отношение – 5 години. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17,00 ч. на 17.02.2011 г.

Телефон за справки: 9217611 и 9217610.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на офертите на процедура след сключен рамков договор с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални или еквивалентни тонери за копирни и печатащи устройства с търговска марка Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)", ще се проведе на 27.12.2011 г. от 14:00 часа, в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7, зала 4.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на офертите на процедура след сключен рамков договор с предмет „Текущо и основно почистване на сгради”, ще се проведе на 12.12.2011 г. от 10:30 часа, в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7, зала 1.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на офертите на процедура след сключен рамков договор с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, ще се проведе на 01.12.2011 г. от 14:00 часа, в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7, зала 4.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на офертите на процедура след сключен рамков договор с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, ще се проведе на 01.12.2011 г. от 14:00 часа, в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7, зала 4.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на ценовите оферти на процедура с предмет „Избор на мобилен оператор за нуждите на МОМН по две обособени позиции за срок от две години”, ще се проведе на 10.11.2011 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на ценовите оферти на процедура след сключен рамков договор с предмет „Доставка на канцеларски материали и хартия”, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали”, ще се проведе на 31.10.2011 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 6, стая 602.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на офертите на процедура след сключен рамков договор с предмет „Доставка на канцеларски материали и хартия”, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали”, ще се проведе на 28.10.2011 г. от 14:00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7, зала 4.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на ценовите оферти участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Предоставяне на спортни съоръжения на територията на гр. София за осигуряване на база за тренировъчна и състезателна дейност за учащи” за нуждите на Министерството на образованието, младежта и науката, ще се проведе на 25.10.2011 г. от 14:00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на ценовите оферти участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Абонаментна поддръжка, системно и техническо обслужване на сървъри, прилежащо оборудване и информационни системи в Министерството на образованието, младежта и науката за срок от три години” за нуждите на Министерството на образованието, младежта и науката, ще се проведе на 25.10.2011 г. от 15:30 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за определяне на наемател на гараж с административни и складови помещения, санитарен възел и два броя автоканали с обща площ 1080,00 кв. м, находящ се гр. София, жк „Студентски град”, ул. „8 декември”, спортна зала „Бонсист”, източен вход.

Предназначение – гараж на автомобили и ремонтна, търговска, складова или производствена дейност, свързана с предназанчението му и непротиворечаща на закона.

Търгът ще се проведе на 08.11.2011 г. от 10 часа в сградата на МОМН. Начална тръжна цена 1,00 лв./кв. м или общо 1080 (хиляда и осемдесет) лева месечно. Към настоящия момент върху цената ДДС не се дължи. Консумативните разходи, основните и текущи ремонти и такса битови отпадъци са за сметка на наемателя.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОМН срещу сумата от 10 (десет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 1080 (хиляда и осемдесет) лева, върху които ДДС не се начислява и не e дължим, се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17.00 часа на 07.11.2011 г. включително.

Телефон за справки: (02) 92 17 698, 92 17 661.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на офертите на процедура след сключен рамков договор с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, ще се проведе на 27.09.2011 г. от 14:00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, етаж 7, зала 4.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за определяне на наемател на магазин с галерия и мазе в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 15, на обща площ 146,35 кв. м., който ще се ползва за магазин за продажба на стоки, непротиворечащи на функциите на наемодателя (книжарница за продажба на печатни произведения, учебни и канцеларски помагала и материали; ученически мебели и оборудване; спортни стоки и мода и др.). Магазинът не може да се използва като магазин за продажба на алкохол, тютюневи изделия, оръжие, секс артикули и други подобни.

Търгът ще се проведе на 29.09.2011 г. от 10 часа в сградата на МОМН.

Начална месечна наемна цена – 10 245 (десет хиляди двеста четиридесет и пет) лева. Към настоящия момент върху цената ДДС не се дължи. В случай че за времето на действие на договора за наем наемодателят бъде регистриран, като данъчно задължено лице по ЗДДС, то оферираната от него и залегнала в договора месечна наемна цена се увеличава с размера на косвения данък, т.е. с 20 %.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОМН срещу сумата от 30 (тридесет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 20 490 (двадесет хиляди четиристотин и деветдесет) лева, върху които ДДС не се начислява и не e дължим, се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17.00 часа на 28.09.2011 г. включително.

Телефон за справки: (02) 92 17 698, 92 17 661.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обект “Бюфет” с площ 87.60 кв. м. за продажба на хранителни стоки, напитки готови ястия и закуски, находящ се в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, гр. София, бул. “Дондуков” № 2А. Търгът ще се проведе на 30.09.2011 г. от 10 ч. в сградата на МОМН.

Начална тръжна цена – 262.80 лева. Месечен наем за оборудване 51,16 лева. Тръжната документация се получава в деловодството на МОМН, срещу 30 лв., платени по с-ка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозит за участие в търга 300 лв. платени по с-ка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17.00 ч. на 29.09.2011 г. включително.

Телефон за справки: 9217715

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на ценовите оферти участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина" за нуждите на Министерството на образованието, младежта и науката, ще се проведе на 18.08.2011 г. от 10:30 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков" № 2А.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Доразвиване и поддръжка на рейтинговата система за висшите училища в Република България” ще се проведе на 04.08.2011 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, зала № 3.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване с тайно наддаване за определяне на наемател на части от сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2 А, на обща площ 2.00 (два) кв. м за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия. Търгът ще се проведе на 31.08.2011 г. от 10 часа в сградата на МОМН. Начална тръжна цена – 160 лева.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОМН, срещу сумата от 10 (десет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 300 (триста) лева се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17.00 часа на 30.08.2011 г. включително. Телефон за справки: 9217661

Министърът на образованието, младежта и науката на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти отправя покана до банките за сключване на типов договор, уреждащ правата и задълженията на държавата и на банките във връзка с участието в системата за кредитиране на студентите и докторантите с държавна финансова подкрепа. На основание чл. 6, ал. 3 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти предложение за сключване на договор може бъде прието в двумесечен срок от обнародването на поканата в „Държавен вестник“. Поканата е обнародавана в ДВ брой 34 от 29 април 2011 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на ценовите оферти на процедурата за сключване на договор въз основа на рамково споразумение за възлагане на централизирана обществена поръчка за нуждите на органите на изпълнителната власт съгласно чл. 4, ал. 1 от Постановление № 112 на МС от 04.06.2010 г. с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални или еквивалентни тонери за копирни и печатащи устройства с търговска марка Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)", ще се проведе на 21.07.2011 г. от 16.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на офертите на процедура след сключен рамков договор с предмет „Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, обособена позиция № 1 "Доставка на оригинални или еквивалентни тонери за копирни и печатащи устройства с търговска марка Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)", ще се проведе на 20.07.2011 г. от 16.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 6, стая № 602.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на ценовите оферти на процедура с предмет „Текущо и основно почисване на сгради”, ще се проведе на 28.04.2011 г. от 15.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на ценовите оферти на процедура с предмет „Предпечатна подготовка и отпечатване на материали за нуждите на Министерството на образованието, младежта и науката”, ще се проведе на 27.04.2011 г. от 15.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на офертите на процедура след сключен рамков договор с предмет „Доставка на канцеларски материали и хартия”, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали”, ще се проведе на 20.04.2011 г. от 15.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 6, стая № 602.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на офертите на процедура след сключен рамков договор с предмет „Доставка на канцеларски материали и хартия”, обособена позиция № 2 „Доставка на копирна хартия”, ще се проведе на 20.04.2011 г. от 16.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 6, стая № 602.

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за определяне на наемател на гараж с административни помещения, складови помещения, санитарен възел и два броя автоканали с обща площ 1080,00 кв. м, находящ се гр. София, жк „Студентски град”, ул. „8 декември”, спортна зала „Бонсист”, източен вход.

Предназначение – за гараж на автомобили, сервизна и складова дейност

Търгът ще се проведе на 18.05.2011 г. от 10 часа в сградата на МОМН. Начална тръжна цена 2,00 лв./кв. м или общо 2160 (две хиляди сто и шестдесет) лева месечно. Към настоящия момент върху цената ДДС не се дължи. В случай че за времето на действие на договора за наем наемодателят бъде регистриран, като данъчно задължено лице по Закона за данък добавена стойност, то оферираната от него и залегнала в договора месечна наемна цена се увеличава с размера на косвения данък, т. е. с 20 %.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОМН срещу сумата от 20 (двадесет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 2160 (две хиляди сто и шестдесет) лева, върху които ДДС не се начислява и не e дължим, се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17.00 часа на 17.05.2011 г. включително.

Телефон за справки: (02) 92 17 698, 92 17 661.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на офертите на процедура след сключен рамков договор с предмет „Доставка на канцеларски материали и хартия”, обособена позиция № 1 „Доставка на канцеларски материали”, ще се проведе на 18.04.2011 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, зала № 2.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Отварянето на офертите на процедура след сключен рамков договор с предмет „Доставка на канцеларски материали и хартия”, обособена позиция № 2 „Доставка на копирна хартия”, ще се проведе на 18.04.2011 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, зала № 2.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Извършване на строително-ремонтни дейности в училищни сгради, включени в схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа и осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. по две обособени позиции:
1. Ремонт на учебните лаборатории на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Кюри”, град Сливен;
2. Ремонт на учебната сграда на Професионална гимназия по електротехника, Варна”
ще се проведе на 11.03.2011 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ет. 7, зала № 4.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
Заседанието за отваряне на ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет „Осигуряване условия за специализирано обучение, организиране и провеждане на интензивна подготовка на ученици за участието им в национални и международни олимпиади, състезания и конкурси” ще се проведе на 15.02.2011 г. от 14.00 часа в сградата на Министерството на образованието, младежта и науката, на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А, ст. 442.

GoTop