Търгове

Проведен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на части от недвижим имот – публична държавна собственост, находящи се в сградата на министерството за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати – Заповед № РД09-154/12.01.2022 г. (публ. 12.01.2022 г.)


Търг с тайно наддаване

(публ. 29.11.2021 г.)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател обща площ 2. 00 кв. м на IV и VII етаж от сградата на Министерството на образованието и науката находяща се на адрес бул. „Дондуков“ № 2 А за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия за срок от 3 години. с възможност за удължаване на договора в съответствие с разпоредбата на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост.

Консумативните разходи (електроенергия, вода и др.), текущите и основните ремонтни дейности, както и дължимата такса смет съобразно наетата площ, са за сметка на наемателя.

Търгът ще се проведе на 05.01.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Министерството на образованието и науката.

Начална месечна тръжна цена – 240,00 лв. (двеста и четиридесет) лева с ДДС.

Тръжната документация е публикувана на интернет страницата на Министерството на образованието и науката. (тръжна документация)

Депозитът за участие в търга е в размер на 240,00 (двеста и четиридесет) лева с ДДС и се внася по депозитната сметка на Министерството на образованието и науката BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17:00 часа на 04.01.2022 г. включително.

Телефон за справка: 02 9217 537


Архив на търгове на Министерството на образованието и науката

Повече

GoTop