Архив – търгове

Проведен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, управляван от МОН, представляващ обект – книжарница с галерия и мазе с площ 146,35 кв. м, находящ се в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15 – Заповед № РД 09-1504/13.07.2020 г.

(публ. 14.07.2020 г.)


Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост

(публ. 26.05.2020 г.)

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ книжарница с галерия и мазе, находящ се в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, с обща площ 146,35 кв. м, управляван от Министерството на образованието и науката, който ще се ползва за книжарница за продажба на стоки, непротиворечащи на предназначението на имота (продажба на печатни произведения, учебни и канцеларски помагала и материали и др.).

Договорът за наем се сключва за срок от 5 (пет) години с възможност за удължаване на срока в рамките на законоустановения в Закона за държавната собственост.

Консумативните разходи (електроенергия, вода и др.), текущите и основните ремонтни дейности, както и дължимата такса смет, са за сметка на наемателя.

Търгът ще се проведе на 30.06.2020 г. от 11:00 часа в сградата на МОН. Начална месечна тръжна цена – 5 820 лв. (пет хиляди осемстотин и двадесет) лева с ДДС.

Тръжната документация е публикувана на интернет страницата на Министерството на образованието и науката. ( тръжна документация)

Депозитът за участие в търга е в размер на 5 820 лв. (пет хиляди осемстотин и двадесет) лева с ДДС и се внася по депозитната сметка на Министерството на образованието и науката BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17:30 часа на 29.06.2020 г. включително.

Телефон за справка: 02 9217 537Повторен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява повторен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост представляващ книжарница с галерия и мазе, находящ се в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, с обща площ 146,35 кв. м, управляван от Министерството на образованието и науката, който ще се ползва за книжарница за продажба на стоки, непротиворечащи на предназначението на имота (продажба на печатни произведения, учебни и канцеларски помагала и материали и др.).

Договорът за наем се сключва за срок от 5 (пет) години с възможност за удължаване на срока в рамките на законоустановения в Закона за държавната собственост.

Консумативните разходи (електроенергия, вода и др.), текущите и основни ремонтни дейности, както и дължимата такса смет, са за сметка на наемателя.

Търгът ще се проведе на 02.08.2019 г. от 11:00 часа в сградата на МОН. Начална месечна тръжна цена – 8 120 (осем хиляди сто и двадесет) лева с ДДС. Тръжната документация се получава в деловодството на МОН срещу сумата от 10 (десет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга е в размер на 8 120 (осем хиляди сто и двадесет) лева с ДДС, и се внася в брой в деловодството на Министерството на образованието и науката или по депозитната сметка на Министерството на образованието и науката BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17:00 часа на 01.08.2019 г. включително.

Телефон за справка: 02 9217 537


Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост представляващ книжарница с галерия и мазе, находящ се в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, с обща площ 146,35 кв. м, управляван от Министерството на образованието и науката, който ще се ползва за книжарница за продажба на стоки, непротиворечащи на предназначението на имота (продажба на печатни произведения, учебни и канцеларски помагала и материали и др.).

Договорът за наем се сключва за срок от 5 (пет) години с възможност за удължаване на срока в рамките на законоустановения в Закона за държавната собственост.

Консумативните разходи (електроенергия, вода и др.), текущите и основни ремонтни дейности, както и дължимата такса смет, са за сметка на наемателя.

Търгът ще се проведе на 21.06.2019 г. от 11:00 часа в сградата на МОН. Начална месечна тръжна цена – 11 640 (единадесет хиляди и шестстотин и четиридесет) лева с ДДС. Тръжната документация се получава в деловодството на МОН срещу сумата от 10 (десет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга е в размер на 11 640 лв., (единадесет хиляди и шестстотин и четиридесет) лева с ДДС. и се внася в брой в деловодството на Министерството на образованието и науката или по депозитната сметка на Министерството на образованието и науката BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17:30 часа на 20.06. 2019 г. включително.

Телефон за справка: 02 9217 537


Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на част от недвижим имот – публична държавна собственост представляващ книжарница с галерия и мазе, находящ се в гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 15, с обща площ 146,35 кв. м, управляван от Министерството на образованието и науката, който ще се ползва за книжарница за продажба на стоки, непротиворечащи на предназначението на имота (продажба на печатни произведения, учебни и канцеларски помагала и материали и др.).

Договорът за наем се сключва за срок от 5 (пет) години с възможност за удължаване на срока в рамките на законоустановения в Закона за държавната собственост.

Консумативните разходи (електроенергия, вода и др.), текущите и основни ремонтни дейности, както и дължимата такса смет, са за сметка на наемателя.

Търгът ще се проведе на 21.06.2019 г. от 11:00 часа в сградата на МОН. Начална месечна тръжна цена – 11 640 (единадесет хиляди и шестстотин и четиридесет) лева с ДДС. Тръжната документация се получава в деловодството на МОН срещу сумата от 10 (десет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга е в размер на 11 640 лв., (единадесет хиляди и шестстотин и четиридесет) лева с ДДС. и се внася в брой в деловодството на Министерството на образованието и науката или по депозитната сметка на Министерството на образованието и науката BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17:30 часа на 20.06. 2019 г. включително.

Телефон за справка: 02 9217 537


Търг за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати

Заповед РД09-274/12.02.2014 г. за определяне на наемател за 2 кв. метра за поставяне на вендинг автомати в министерството

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обща площ 2.00 (два) кв. метра на IV и VII етаж от сградата на Министерството на образованието и науката гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2 А за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия за срок от 3 години. При добри взаимоотношения и желание на двете страни срокът на наемното отношение може да бъде удължен с подписването на допълнително споразумение към договора за наем.

Търгът ще се проведе на 06.02.2018 г. от 10 часа в сградата на МОН.

Начална тръжна цена – 160 лева без ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу сумата от 5 (пет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 160 (сто и шестдесет) лева се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 05.02.2018 г. включително.

Телефони за справки: 02/9217 420, 02/9217 715, 02/9217 450.


Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обект “Бюфет”

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Обявява, че на 30.01.2018 г. от 10 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, ще се проведе търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 3 години на обект “Бюфет” с площ 87.60 (осемдесет и седем цяло и шестдесет стотни) кв. метра, разположен на първия (надпартерен) етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А. При добри взаимоотношения и желание на двете страни срокът на договора може да бъде продължен с допълнително споразумение.

Начална тръжна цена на помещението – 315 лева с ДДС.

Цена на оборудването, с което се отдава обект “Бюфет” – 665 лева с ДДС, която се явява допълнителна към цената на помещението.

Обектът се отдава под наем с оборудването и наемателят няма възможност да откаже ползването му. Наемът за оборудването е фиксиран, а предмет на търга е определянето на наемна цена на помещението.

Депозит за участие в търга – 315 лева. Депозитът се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Тръжната документация се получава в деловодството на Министерството след представяне на документ за платени 10 лева по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие се приемат в деловодството на Министерството, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, до 17.00 часа на 29.01.2018 г.

Дати за оглед на обекта – всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 в сградата на Министерството на образованието и науката.

Телефони за справки: 02/9217 420, 02/9217 715 и 02/9217 450.


Търг с тайно наддаване

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 14.12.2017 г. от 12 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на складово помещение със самостоятелен вход под ниво партер, с обща застроена площ 572,90 кв. метра, разположено на две нива, съответно със застроена площ 536 кв. метра на кота -2,50 и застроена площ на 36,90 кв. метра на кота +0,70, находящ се в бл. 263, ул. „Коста Лулчев” № 25, гр. София.

Начална тръжна цена – 1 432,25 лева с ДДС.

Депозит за участие в търга – 1 432,25 лева. Депозитът се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Тръжната документация се получава в деловодството на Министерството след представяне на документ за платени 10 лева по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие се приемат в деловодството на Министерството, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, до 17.00 часа на 13.12.2017 г.

Телефони за справки и предварителна уговорка за оглед на обекта: 02/9217 698 и 02/9217 420.


Търг с тайно наддаване за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 14.12.2017 г. от 10 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на Магазин № 2, разположен на две нива с обща застроена площ 425,00 кв. м, находящ се в бл. 263, ул. „Коста Лулчев” № 25, гр. София.

Начална тръжна цена – 2 125 лева с ДДС.

Депозит за участие в търга – 2 125 лева. Депозитът се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Тръжната документация се получава в деловодството на Министерството след представяне на документ за платени 10 лева по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие се приемат в деловодството на Министерството, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, до 17.00 часа на 13.12.2017 г.

Телефони за справки и предварителна уговорка за оглед на обекта: 02/9217 698 и 02/9217 420.


Обява търг с тайно наддаване за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

На 06.10.2017 г. от 10 часа в сградата на Министерството на образованието и науката, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, ще се проведе търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 3 години на обект “Бюфет” с площ 87.60 (осемдесет и седем цяло и шестдесет стотни) кв. метра, разположен на първия (надпартерен) етаж в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А. При добри взаимоотношения и желание на двете страни срокът на договора може да бъде продължен с допълнително споразумение.

Начална тръжна цена на помещението 315 лева с ДДС.

Цена на оборудването, с което се отдава обект “Бюфет” – 665 лева с ДДС, която се явява допълнителна към цената на помещението.

Обектът се отдава под наем с оборудването и наемателят няма възможност да откаже ползването му. Наемът за оборудването е фиксиран, а предмет на търга е определянето на наемна цена на помещението.

Депозит за участие в търга – 315 лева. Депозитът се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Тръжната документация се получава в деловодството на Министерството след представяне на документ за платени 10 лева по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие се приемат в деловодството на Министерството, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, до 17.00 часа на 05.10.2017 г.

Дати за оглед на обекта – всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 в сградата на Министерството на образованието и науката.

Телефони за справки: 02/9217 420, 02/9217 715 и 02/9217 450.

търг с тайно наддаване за определяне на наемател

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 29.11.2016 г. от 10 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. „Коста Лулчев“ № 25, гр. София, представляващ складово помещение със самостоятелен вход под ниво партер с обща ЗП 572,90 кв. м, разположено на две нива, съответно със ЗП 536,00 кв. м на кота „-2,50“ и ЗП 36,90 кв. м на кота „+ 0,70“, с начална тръжна цена 1925 лева с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 1925 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 28.11.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 29.11.2016 г. от 11 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ магазин № 2 на две нива с обща ЗП 425,00 кв. м за промишлени стоки с начална тръжна цена 3570 лв. с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 3570 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 28.11.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 01.09.2016 г. от 11 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ магазин № 2 на две нива с обща ЗП 425,00 кв. м за промишлени стоки с начална тръжна цена 3570 лв. с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 3570 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 31.08.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 01.09.2016 г. от 10 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ складово помещение със самостоятелен вход под ниво партер с обща ЗП 572,90 кв. м, разположено на две нива, съответно със ЗП 536,00 кв. м на кота „-2,50“ и ЗП 36,90 кв. м на кота „+ 0,70“, с начална тръжна цена 1925 лева с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 1925 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 31.08.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 29.03.2016 г. от 11 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ магазин № 2 на две нива с обща ЗП 425,00 кв. м за промишлени стоки с начална тръжна цена 5100 лв. с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 5100 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 28.03.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 29.03.2016 г. от 10 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ складово помещение със самостоятелен вход под ниво партер с обща ЗП 572,90 кв. м, разположено на две нива, съответно със ЗП 536,00 кв. м на кота „-2,50“ и ЗП 36,90 кв. м на кота „+ 0,70“, с начална тръжна цена 2750 (две хиляди седемстотин и петдесет) лева с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD. Депозитът за участие в търга в размер на 2750 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 28.03.2016 г. включително. Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742.

ПОКАНА за участие в конкурс за предоставяне на финансови услуги на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София

Обявата е публикувана на 20 януари 2015 г.

ПОКАНА за участие в конкурс за предоставяне на финансови услуги на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД, гр. София

Поканата е публикувана за втори път на 19 февруари 2015 г. Срок за подаване на оферти 5 /пет/ работни дни, считано от датата на обявяването.

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 16.09.2015 г. от 11 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ магазин № 2 на две нива с обща ЗП 425,00 кв. м. за промишлени стоки с начална тръжна цена 6375 (шест хиляди триста седемдесет и пет) лева с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 6375 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 15.09.2015 г. включително.

Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА

на 16.09.2015 г. от 10 ч. в сградата на МОН търг с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 5 години на обект в бл. 263, ул. “Коста Лулчев’’ № 25, гр. София, представляващ складово помещение със самостоятелен вход под ниво партер с обща ЗП 572,90 кв. м, разположено на две нива, съответно със ЗП 536,00 кв. м на кота „-2,50“ и ЗП 36,90 кв. м на кота „+ 0,70“, с начална тръжна цена 3437 (три хиляди четиристотин тридесет и седем) лева с ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу 10 лв. платени по сметка BG50BNBG96613000149101 BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 3437 лв. се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 15.09.2015 г. включително.

Телефони за справки: 02/9217698, 02/9217742

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА ТЪРГ

с тайно наддаване за определяне на наемател на обща площ 2.00 (два) кв. м на IV и VII етаж от сградата на Министерството на образованието и науката гр. София, бул. “Княз Дондуков” № 2 А за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомати за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия за срок от 3 години.

Търгът ще се проведе на 07.11.2014 г. от 10 часа в сградата на МОН.

Начална тръжна цена – 160 лева без ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН, срещу сумата от 10 (десет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 300 (триста) лева се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 06.11.2014 г. включително.

Телефони за справки: 02/9217715, 02/9217537

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за определяне на наемател

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ОБЯВЯВА ТЪРГ

с тайно наддаване за определяне на наемател за срок от 3 години на обект „Бюфет” с площ 87.60 кв. метра за продажба на хранителни стоки, напитки, готови ястия и закуски, находящ се в сградата на Министерството на образованието и науката, гр. София, бул. „Дондуков” № 2А.

Търгът ще се проведе на 22.07.2014 г. от 10 часа в сградата на МОН.

Начална тръжна цена – 262.80 лева без ДДС.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОН срещу 30 лева, платени по сметка № BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозит за участие в търга – 300 лева, платени по сметка № BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Дати за оглед на обекта: всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 в сградата на Министерството на образованието и науката.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОН до 17.00 часа на 21.07.2014 г. включително.

Телефон за справки: (02) 92 17 715

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА ТЪРГ

с тайно наддаване за определяне на наемател на магазин – книжарница с галерия и мазе в гр. София, ул. „Граф Игнатиев” № 15, на обща площ 146,35 кв. м, с предназначение за книжарница.

Търгът ще се проведе на 12.06.2012 г. от 10 часа в сградата на МОМН.

Начална месечна наемна цена – 9512,75 лв. (девет хиляди петстотин и дванадесет лева и седемдесет и пет стотинки). Към настоящия момент върху цената ДДС не се дължи. В случай че за времето на действие на договора за наем наемодателят бъде регистриран, като данъчно задължено лице по ЗДДС, то оферираната от него и залегнала в договора месечна наемна цена се увеличава с размера на косвения данък, т.е. с 20 %.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОМН срещу сумата от 20 (двадесет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 19025,50 лева (деветнадесет хиляди двадесет и пет лева и петдесет стотинки), върху които ДДС не се начислява и не e дължим, се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17.00 часа на 11.06.2012 г. включително.

Телефон за справки: (02) 92 17 698, 92 17 661.

ТЪРГ с тайно наддаване за определяне на наемател на гараж с административни и складови помещения …

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ОБЯВЯВА ТЪРГ

с тайно наддаване за определяне на наемател на гараж с административни и складови помещения, санитарен възел и два броя автоканали с обща площ 1080,00 кв. м, находящ се гр. София, жк „Студентски град”, ул. „8 декември”, спортна зала „Бонсист”, източен вход.

Предназначение – гараж на автомобили и сервизна дейност.

Търгът ще се проведе на 29.05.2012 г. от 10 часа в сградата на МОМН.

Начална тръжна цена 1,00 лв./кв. м или общо 1080 (хиляда и осемдесет) лева месечно. Към настоящия момент върху цената ДДС не се дължи. Консумативните разходи, основните и текущи ремонти и такса битови отпадъци са за сметка на наемателя.

Тръжната документация се получава в деловодството на МОМН срещу сумата от 10 (десет) лева, платена по сметка BG50BNBG96613000149101 – BNBGBGSD.

Депозитът за участие в търга в размер на 1080 (хиляда и осемдесет) лева, върху които ДДС не се начислява и не e дължим, се внася по сметка BG85BNBG96613300149101 – BNBGBGSD.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на МОМН до 17.00 часа на 28.05.2012 г. включително.

Телефон за справки: (02) 92 17 698, 92 17 661.

GoTop