Ключови компетентности

Обществена консултация във връзка с Препоръка 2006/962/EО относно ключовите компетентности за учене през целия живот

Начало: 22/02/2017
Край: 19/05/2017

Цел на консултацията
Да се съберат предложения и коментари относно ревизията на настоящата Препоръка за ключови компетентности за учене през целия живот. Консултацията има за цел да събере информация по следните теми:

 • Силни и слаби страни в използването на Рамката за ключови компетентности от 2006 г.;
 • Приоритетните области, в които са необходими промени с оглед да отговори на настоящите и бъдещите потребности на образованието и обучението;
 • Инструменти и процеси за подпомагане развитието на ключовите компетентности за всички.

Области на политиката
Образование и обучение.

Въпросник
Въпросникът се състои от 27 въпроса, разделени в две части. Въпросникът е достъпен само на английски език.
• Вижте въпросника: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/KeyCompetencesReview2017

Как да изпратите вашите коментари и предложения
Можете да попълните въпросника чрез онлайн платформа. Също така можете да качите и изпратите в онлайн платформата позиция относно преразглеждането на Препоръката за ключови компетентности (максимум 2 страници).

Отговорите на въпросника, заедно с данните на попълващия ще бъдат разпространени в интернет пространството, освен ако не възразявате личните Ви данни да бъдат публикувани. В този случай е предвидено публикуването на въпросника в анонимна форма. Можете да се запознаете с декларацията за поверителност на следния адрес: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/key-competences-consultation-2017-privacy-statement_en.pdf.

Информация относно защита на личните данни можете да откриете тук: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/.

Координати за връзка

 • Отговорна служба: Генерална дирекция “Образование и култура“
 • Ел. адрес: [email protected]
 • Пощенски адрес:
  European Commission
  Directorate General for Education and Culture
  J70 05/022
  B-1049 Brussels
  Belgium

Следващи стъпки
След приключването на обществената консултация Комисията ще обработи и анализира получените отговори. Резултатите от това допитване ще бъдат включени в прегледа на Препоръка 2006/962/EО относно ключовите компетентности за учене през целия живот.

GoTop