Обществена консултация във връзка със стратегията „Европа 2020“

Обществена консултация във връзка със стратегията „Европа 2020“

Начало: 05.05.2014 г.

Край: 31.10.2014 г.

Цел на консултацията

Да се съберат коментари и предложения във връзка с прегледа на стратегията „Европа 2020“ и нейното по-нататъшно развитие.

Области на политиката

Икономически и финансови въпроси; конкурентоспособност; промишленост; единен пазар; заетост; научни изследвания, развойна дейност и иновации; цифрова икономика; климат, енергетика и ресурсна ефективност; образование и обучение; бедност и социално изключване.

Въпросник

Въпросникът е достъпен на всички 24 официални езика на ЕС.

Как да изпратите вашите коментари и предложения

Можете да попълните въпросника онлайн или да изпратите попълнения от вас въпросник на електронния или пощенския адрес, посочен в раздел „Координати за връзка“. Също така можете да качите онлайн или да изпратите по електронната или обикновената поща становище.

Можете да отговорите на всеки от 24-те официални езика на ЕС. Отговорите могат да бъдат публикувани на езика, на който са изпратени.

Отговорите ще бъдат публикувани на същата страница. Отговорите, за които е посочено да бъдат третирани като „анонимни“, ще бъдат публикувани без личните данни. Отговорите, за които е посочено да не се публикуват, няма да бъдат публикувани. Моля, запознайте се с декларацията за поверителност, приложена към настоящата консултация, за да се информирате за това как ще бъдат обработвани личните ви данни и отговорът ви.

Координати за връзка

  • Отговорна служба: Европейска комисия, Генерален секретариат, отдел SG D1 „Европа 2020, европейски семестър, икономическо управление“
  • Ел. адрес: [email protected]
  • Пощенски адрес:

European Commission
Secretariat-General – Unit SG D1 „Europe 2020, European Semester, Economic Governance“
BERL 6/201
Rue de la Loi 200
1040 Brussels
Belgium

Разглеждане на получените отговори

Отговорите ще бъдат качени и организирани по категория респонденти и по области.

Следващи стъпки

След приключването на обществената консултация Комисията ще обработи и анализира получените отговори. Въз основа на резултатите от консултацията Комисията ще изготви предложения за по-нататъшно развитие на стратегията в началото на 2015 г.

GoTop