Oценяване въздействието на Националната квалификационна рамка

Министерство на образованието и науката провежда национални консултации с цел оценяване въздействието на Националната квалификационна рамка на Република България

С Решение на Министерския съвет (РМС) № 96/02.02.2012 г. е приета Националната квалификационна рамка (НКР) на Република България. С това РМС министърът на образованието и науката е определен за национален компетентен орган по поддържането и актуализирането на НКР.

През 2008 г. е издадена Препоръка за Европейска квалификационна рамка, която е актуализирана през 2017 г. Всички държави членки на Европейския съюз, включително България, са поели ангажимент да изпълняват Препоръката с оглед подобряване съпоставимостта и признаването на квалификациите в Европа, подпомагане на мобилността, повишаване качеството на обучението и насърчаване валидирането и признаването на неформалното и самостоятелното учене. За целта всички те са разработили и прилагат национални квалификационни рамки в съответствие с ЕКР и са разработили национални доклади, в които се обяснява съответствието.

С цел актуализиране на Националната квалификационна рамка на Република България с действащото законодателство, както на национално, така и на европейско равнище, Министерството на образованието и науката разработи въпросник за оценка на въздействието от прилагането на НКР и следващото й актуализиране.

Всички заинтересовани лица могат да попълнят въпросника ТУК

GoTop