Публична консултация за Рамката от 2006 г. за ключовите компетентности

Покана за включване в прегледа на Рамката от 2006 г. за ключовите компетентности за учене през целия живот

В периода 21.02-19.05.2017 г. Европейската комисия провежда публична консултация за осъвременяване на Рамката от 2006 г. за ключовите компетентности за учене през целия живот. Разясненията за консултацията са публикувани на адрес:

http://ec.europa.eu/education/consultations/lifelong-learning-key-competences-2017_bg

Всички заинтересовани страни могат да участват в консултацията чрез онлайн въпросник.

GoTop