Оценки и анализи

Доклад за последваща оценка на въздействието на резултатите от прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование за периода 2017 – 2022 година (публ. 26.01.2024 г.)


Последваща оценка на въздействието на регулирането на обществените отношения, свързани с придобиването на научни степени и заемането на академични длъжности в Република България, според действащото национално законодателство за периода 2016 – 2021 година (публ. 04.04.2023 г.)

Доклад за последваща оценка на въздействието на Закона за професионалното образование и обучение (публ. 17.01.2023 г.)


България: Пътна карта на политиките за учители (публ. 30.11.2021 г.)
Препоръки и концепции за пилотни програми въз основа на най-добрите практики в ЕС

Преглед и препоръки по отношение на политиката за работната сила в учителската професия в България (публ. 30.11.2021 г.)
Аналитичен доклад за оценка на резултатите от политиката за работната сила в учителската професия и предоставяне на препоръки за нейното подобряване, както и за повишаване на ефективността на процеса на планиране

Методология за мониторинг на продължаващата квалификация и уменията на работната сила (публ. 30.11.2021 г.)


Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 2020-2021: последствия и поглед напред (публ. 23.07.2021 г.)


GoTop