Информационни дни Х2020 през 2017 г.

Информационни събития за възможностите за кандидатстване по Рамкова програма „Хоризонт 2020“

В края на 2017 г. дирекция „Наука“ в Министерство на образованието и науката (МОН) проведе национален семинар – рали с основна тема „Подготовка на проектни предложения по Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

За периода 28.09 – 18.12.2017 г. в София, Варна, Бургас, Русе, Стара Загора, Габрово и Плевен бяха проведени 14 информационни събития с цел популяризиране на възможностите за кандидатстване по Рамковата програма. Участие в тях взеха повече от 450 представители на научни и бизнес организации. Основни лектори бяха представителите на националната контактна мрежа на „Хоризонт 2020“ и експертите от дирекция „Наука“, МОН.

На 28 септември 2017 г. във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието“. Представени бяха възможностите за кандидатстване по Twinning и ERA Chairs, както и проект „Maxima“ финансиран по „Хоризонт 2020“ с координатор Технически университет – Варна.

На 29 септември 2017 г. в Централното управление на Българската академия на науките в гр. София се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Разпространение на върховите постижения и разширяване на участието“. Отново бяха представени възможностите за кандидатстване по Twinning и ERA Chairs, както и проект „Materials Networking“ финансиран по Рамкова програма „Хоризонт 2020“ с координатор Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

На 03 октомври 2017 г. в Бургаския свободен университет се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Иновации в малките и средни предприятия“ и „Приобщаващи новаторски и мислещи европейски общества“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

На 04 октомври 2017 г. в Тракийския университет, Стара Загора, се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Иновации в малките и средни предприятия“ и „Бъдещи и навлизащи технологии“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

На 18 октомври 2017 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев“ се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Иновации в малките и средни предприятия“ и „Бъдещи и навлизащи технологии“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“. В допълнение бяха представени и приоритетите в областта на „Научните изследвания и иновации“, които ще бъдат отстоявани по време на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС.

На 19 октомври 2017 г. в община Габрово се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Наука със и за обществото“ и „Бъдещи и навлизащи технологии“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

На 20 октомври 2017 г. в Медицинския университет – Плевен, се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Наука със и за обществото“ и „Съвместен изследователски център“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Отново бяха представени приоритетите на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС в областта на „Научните изследвания и иновациите“.

На 24 октомври 2017 г. в София Тех Парк се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения в направления „Наука със и за обществото“ и „Иновации в малките и средни предприятия“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

На 01 ноември 2017 г. пред Съюза на изобретателите в България бяха представени възможностите за кандидатстване по работна програма 2018-2020 г. на „Хоризонт 2020“. Силен акцент отново беше поставен и върху приоритетите на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС в областта на „Научните изследвания и иновациите“.

На 07 ноември 2017 г. в Централното управление на Българската академия на науките се проведе информационен ден за подготовка на проектни предложения по схемата за обмен на персонал от изследователи и иноватори (RISE) на дейностите по програма „Мария Склодовска-Кюри“.

На 04 декември 2017 г. в Българския център на жените в технологиите се проведе информационен ден, на който бяха представени възможностите за кандидатстване по работна програма 2018-2020 в направление „Информационни и комуникационни технологии“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“.

На 30 ноември 2017 г., 08 декември 2017 и 18 декември 2017 г. в София Тех Парк се проведоха информационни дни, на които бяха представени възможностите за кандидатстване в направления „Бъдещи и навлизащи технологии“, „Иновации в малките и средни предприятия“, „Сигурни европейски общества“, „Продоволствена сигурност, устойчиво селско и горско стопанство, вътрешно-водни и морски изследвания“, „Наука със и за обществото“ и „Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт“ на Рамкова програма „Хоризонт 2020“. В информационния ден на 18.12.2017 г. участие взе и г-н Андрей Новаков – евродепутат ГЕРБ/ЕНП.

GoTop