Обща информация „Хоризонт 2020“

Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Министерство на образованието и науката, в ролята си на национален координатор на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, организира Национална лансираща конференция, която се проведе в периода 18-19 февруари 2014 г. в гр. София, хотел „Шератон”. Целта на конференцията бе представяне на новите схеми, инструментите и единните правила на Рамковата програма за научни изследвания и иновации пред широката общественост и насърчаване участието на българските научни колективи, бизнеса и неправителствените организации в конкурсните сесии на „Хоризонт 2020”.

,„Хоризонт 2020“, Осма рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации, ще продължи от 2014 г. до 2020 г.

„Хоризонт 2020“ е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации, като 7-годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро.

Възможностите за финансиране по линия на „Хоризонт 2020“ са изложени в работните програми, публикувани на цифровия портал на ЕС за финансиране за научни изследвания. Той бе променен, така че процедурите да станат по-бързи и без използване на хартия. Структурата и финансирането на програмата са опростени, изготвен е един-единствен набор от правила и е намалено бремето на финансовите проверки и одити.

Поканите за 2014-2015 г. включват 500 млн. евро за двете години за иновативни малки и средни предприятия (МСП), предоставени чрез изцяло нов инструмент за МСП. Очаква се в много от проектите да бъдат свързани с аспекти на равенството между половете. Предоставено е и финансиране за по-нататъшно стимулиране на дебата относно ролята на науката в обществото. С въвеждането на „свободен достъп” публикуваните резултати от проектите ще станат достъпни за всички.

През декември 2013 г. Европейската комисия представи за първи път покани за проекти по линия на „Хоризонт 2020“. Финансирането за първите две години в размер на повече от 15 млрд. евро има за цел да подпомогне основаната на знанието икономика в Европа и да реши проблеми, с което да бъде променен животът на хората. Включени са 12 области, които ще са в центъра на вниманието през 2014-2015 г., теми като персонализирано здравеопазване, цифрова сигурност и интелигентни градове. Поканите само от бюджета за 2014 г. са на стойност около 7,8 млрд. евро, като финансирането е насочено към трите основни стълба на „Хоризонт 2020“.

Може да видите архив по програмата „Хоризонт 2020“ на официалния сайт: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/home/

GoTop