Заплащане, Хоризонт 2020

Нови правила за заплащането на изследователите, работещи по проекти по „Хоризонт 2020“

Хоризонт 2020Европейската комисия подобрява условията за финансиране на изследователи, чиито проекти са със средства от ЕС. Изследователи, работещи върху научноизследователски и иновационни проекти, финансирани от ЕС, ще получават заплата, която ще се равнява най-малко на сумата, която биха получавали, ако работеха върху национален проект, като ще имат възможност да получават допълнителен бонус до 8 000 евро на година.

Това вече е гарантирано според последните изменения на разпоредбите на програмата за научни изследвания и иновации в ЕС ,,Хоризонт 2020“, представени от ЕК. В някои страни неравнопоставеността между европейски и национални проекти създаде пречки за участие на изследователи в програмата ,,Хоризонт 2020“.

Комисията реши проблема, като коригира определението за заплата в типовото споразумение за отпускане на безвъзмездни средства по ,,Хоризонт 2020“ и го приведе в съответствие с националната практика. В програмата определението за основна заплата и допълнително възнаграждение се използва за изчисляване на разходите за персонал, които подлежат на възстановяване. Промените са отразени в:

  • Article 6.2.A. Direct personnel costs
  • Article 6.2.A.2 Personnel costs for natural persons working under a direct contract with the beneficiary
  • Article 6.2.D.5 Direct costs internally invoiced
  • Article 6.2.E Indirect costs

Повече може да се види в самия General Model Grant Agreement.

Според новото по-широко определение някои от допълнителните бонуси, които изследователите по-рано получаваха като допълнително възнаграждение, сега ще бъдат третирани като част от основната им заплата, до размера, който биха получили при работа по проект с национално финансиране. В допълнение, правилата за участие в ,,Хоризонт 2020“ все още позволяват изплащането на допълни бонуси до 8000 евро на човек годишно при определени условия.

Новите мерки ще се прилагат със задна дата за всички текущи споразумения за безвъзмездни средства по ,,Хоризонт 2020“.

Повече информация ще намерите на интернет адрес:
http://ec.europa.eu/research/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-270217

GoTop