Дунавски фонд

Kандидатстване с проектни предложения към Дунавски фонд за стратегически проекти

Kоординационният офис в Сърбия набира проектни предложения за финансиране от Дунавския фонд за стратегически проекти по Приоритетна ос 07 "Развитие на общество на знанието (научни изследвания, образование и информационни и комуникационни технологии)”.

Дунавският фонд за стратегически проекти представлява нов механизъм, насочен към подкрепа на изпълнението на транснационални стратегически проекти, обвързани с целите на Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион. Целта е да бъдат привлечени организации и клъстери, които имат активна роля в Дунавския регион и проявяват интерес към обявената процедура за кандидатстване с проектни предложения.

По-подробна информация за конкурса може да бъде намерена на интернет адрес: http://www.danube-capacitycooperation.eu/danube-strategic-project-fund, както и в приложените по-долу допълнителни документи.

Срокът за подаване на проектни предложения от кандидатстващите организации до координаторите на Приоритетна ос 07 е 15 февруари 2017 г., на имейл адреси: [email protected] и [email protected].

Документи за кандидатстване

GoTop