ФНИ Конкурс НИ МУ

ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Фонд „Научни изследвания обявява: „Конкурс за финансиране на научните изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.“.

Финансирането на конкурса е в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2020 и допринася за нейните цели чрез повишаване квалификацията на научните кадри, разпространение на резултатите от изследователската дейност и поощряване проекти с участието на млади учени.

Целта е да се насърчи провеждане на качествени научни изследвания и получаване на високи научни постижения в областта на биологическите науки, математическите науки и информатиката, медицинските науки, науките за земята, обществените науки, селскостопанските науки, техническите науки, физическите науки, химическите науки, както и хуманитарните науки.

Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г. е 600 000 лв., финансирането се извършва на два транша – 50% от сумата на проекта през 2017 г. и 50% от сумата на проекта през 2018 г.. Минималната сума за всеки отделен проект е в размер на 10 000 лв., а максималната – 20 000 лв.

Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 12 месеца.

Заповедта за откриване на конкурсната процедура както и пълната информация за конкурса и процедурата за кандидатстване може да намерите на интернет страницата на Фонд „Научни изследвания“. http://www.fni.bg.

GoTop