Конкурс за подбор

Конкурс за подбор

КАНДИДАТИ, които са участвали в проекти по схеми BG05PO001/07/3.3-02, BG05PO001-3.3.04 и BG05PO001-3.3.06 на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” могат да участват в конкурса в случаите, когато обученията и местата, в които те ще се провеждат са доказано различни и/или надграждат проведените обучения по горепосочените схеми.

ПРОЕКТ BG051PO001/3.3-05-0001 „НАУКА И БИЗНЕС”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския Съюз

КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА ДОКТОРАНТИ, ПОСТ ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ
ЗА ЕДНОМЕСЕЧНИ ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ НАУЧНИ КОМПЛЕКСИ И ИНФРАСТРУКТУРИ

Срок 31 януари 2014 г.

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОМН обявява:

Конкурс за подбор на докторанти, пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури.

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОМН и по e-mail: [email protected].
Не се приемат документи, попълнени на ръка.
Входящият № на заявлението за кандидатстване се изпраща на заявителя по електронната поща.
С въпроси относно изискванията и формулярите, можете да се отнесете към г-жа Марина Борисова, тел. 0886 797 622, e-mail: [email protected].

Адрес за кореспонденция:
Дирекция „Наука”
Министерство на образованието, младежта и науката
Бул. Дондуков 2 А
София 1000

GoTop