Конкурс за подкрепа на специализирани публикации

Конкурс за подкрепа на специализирани публикации

ПРОЕКТ BG051PO001/3.3-05-0001 „НАУКА И БИЗНЕС”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския Съюз

КОНКУРС ЗА ПОДКРЕПА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПУБЛИКАЦИИ В РЕФЕРИРАНИ ИЗДАНИЯ И ИЗДАНИЯ С ИМПАКТ ФАКТОР

Краен срок 10 февруари 2014 г.

Във връзка с изпълнение на проект по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд, МОН обявява:

Конкурс за подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания и издания с импакт фактор.
Допустимо е представяне на статията с цел публикуване само на една научна конференция от първия автор, бенефициент по договора.

Публикуване на научни разработки:

Поради изчерпване на предвидения лимит, няма да се набират предложения за индексиране на научни издания.

Документите се подават на хартиен носител, с придружително писмо, което се завежда в деловодството на МОН и по e-mail: [email protected].
Не се приемат документи, попълнени на ръка.
Не се приемат за участие в конкурса документ, изпратени по пощата с пощенското клеймо след датата 10 февруари 2014 г.
С въпроси относно изискванията и формулярите, можете да се отнесете към г-жа Диана Лесева, тел. 92 17 536, e-mail: [email protected]

Адрес за кореспонденция:
Дирекция „Наука”
Министерство на образованието и науката
Бул. Дондуков 2 А
София 1000

GoTop