Независими експерти

Министерството на образованието и науката набира независими експерти съгласно чл. 7 от Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища, научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г.)

На 18.09.2015 г. влезе в сила Правилникът за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища, научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ (ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г.).

Правилникът въвежда модерни международни стандарти за научната дейност, основани върху определен брой количествено измерими наукометрични показатели, което ще даде възможност за прозрачна, независима и обективна оценка на реалната научна компетентност на научните организации по три основни критерия – научни резултати, научен капацитет, национална и международна разпознаваемост.

Съгласно чл. 7, ал. 1 и 2 от Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища, научните организации, както и на дейността на Фонд „Научни изследвания“ ще се извършват от две комисии от независими експерти.

Във връзка с това Министерството на образованието и науката набира независими експерти, които съгласно чл. 8, ал. 1 от Правилника трябва да отговарят на следните критерии:

  • да имат опит във формиране, оценка и анализ на научни политики и/или в оценка на организации;
  • да бъдат хабилитирани учени с Индекс на Хирш (h), различен от нула;
  • да имат публикации през последните 5 години в реферирани и индексирани научни списания, отразени в базите данни по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Правилника;
  • да имат опит в изпълнение и/или управление на национални и/или международни научни проекти през последните 5 години.

За членове на комисията по чл. 7, ал. 1 не могат да бъдат избирани лица, заемащи или заемали по време на отчетния период (в случая 2015 г.) следните ръководни длъжности:

  • ректори и декани на факултети във висшите училища и техните заместници;
  • председател, заместник-председатели, членове на Управителния съвет, главен научен секретар на Българската академия на науките и научни секретари по направления;
  • председател, заместник-председатели, членове на Управителния съвет и главен научен секретар на Селскостопанската академия;
  • директори на научни институти на Българската академия на науките и на Селскостопанската академия.

За членове на комисията по чл. 7, ал. 2 не могат да бъдат избирани лица, заемащи или заемали по време на отчетния период длъжностите управител на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), председател и членове на изпълнителния съвет и на временните и постоянните научно-експертни комисии на ФНИ.

Членовете на комисиите трябва да бъдат от научните области, определени в Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2 от Правилника – хуманитарни науки и изкуства; социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки; аграрни науки и ветеринарна медицина; здравеопазване и спорт.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Автобиография в еuropass формат;
  2. Документи, доказващи наличието на опит, съгласно изискванията по чл. 8, ал. 1 от Правилника.

Кандидатите следва да посочат за коя от двете комисии кандидатстват.

Крайният срок за подаване на документите е 11.04.2016 г.

Документите се подават в деловодството на МОН, бул. „ Княз Дондуков“ 2А, дирекция „Наука“ и по електронна поща на следните адреси: [email protected] и [email protected].

GoTop