Нови членове на УС на ЕИТ

Процедура за набиране на нови членове на Управителния съвет на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ)

ЕИТ приканва заинтересованите организации да представят кандидати за управителния съвет на ЕИТ. Одобрените кандидати ще действат от свое име, а не като представители на предложилите ги организации.

Управителният съвет на ЕИТ е независим и автономен орган при вземането на решения и отговорен относно избора, определянето и оценката на общностите за знания и иновации (KIC’s).

Ръководен комитет ще отговаря за изготвяне на списък с потенциални кандидати за управителния съвет на ЕИТ, които ще заменят четирима от настоящите членове, мандатът на които изтича. Списъкът на предложените кандидати, одобрен от Управителния съвет на ЕИТ, ще бъде представен на Европейската комисия през пролетта на 2016 за тяхното номиниране през лятото 2016.

За повече информация:
http://eit.europa.eu/newsroom/launch-call-expression-interest-select-four-new-members-eit-governing-board

GoTop