Нови конкурси на Европейския институт за технологии и иновации

Нови конкурси на Европейския институт за технологии и иновации

Европейският институт за технологии и иновации (ЕИТ) стартира новия програмен период със стратегическата иновационна програма до 2020 г. ЕИТ е водещ инструмент по справяне със социалните предизвикателства и допълване синергията в частта предприемачество и образование в ключови области, приоритетни за Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Схемата за ЕИТ Регионални иновационни стратегии (РИС) е структурна схема в подкрепа на интегрирането на триъгълника на знанието – изследвания, образование и бизнес, и повишаване на капацитета за иновации в области и региони в Европа, които не използват директно резултати от текущите Общности на знанието и иновациите. Тя се основава на двустранен ангажимент между ОЗИ и избрани партньори в държавите членки (основно ще се таргетира Централна и Източна Европа). РИС на ЕИТ е схема, която дава възможност за взаимодействие и повишаване на ефективността на отделни региони, които участват в проектирането на Стратегиите за интелигентна специализация да се търси по-добро интегриране на триъгълника на знанието като двигател за повишаване на капацитета за иновации на регионално ниво.

ЕИТ търси нова перспектива, за да продължи успешния модел на интеграция на бизнеса в университетите при запазване на високо качество на изследванията и повече приложни резултати.

Някои от ключовите елементи на новата рамка за дейностите на ЕИТ за периода 2014-2020 са:

  • Бюджет от 2,7 млрд. евро в рамките на бюджет от почти 80 млрд. евро за Рамковата програма „Хоризонт 2020".
  • Консолидация и по-нататъшно развитие на съществуващите три Общности на знанието и иновациите (ОЗИ)/KICs: Climate-KIC, EIT ICT Labs и KIC InnoEnergy, които са стартирали през 2010 г.

Създаване на пет нови ОЗИ, които ще бъдат стартирани в три вълни. Темите за конкурса през 2014 г. са: „Иновации за здравословен начин на живот и активен живот на възрастните хора“ и „Суровини – устойчиво проучване, добив, преработка, рециклиране и заместване". Темите за 2016 г. са: „Food4Future – устойчива верига за доставки от ресурси за потребителите“ и „Производство с добавена стойност“, а за 2018 г.: „Градска мобилност". Информация за конкурсите: http://eit.europa.eu/collaborate/2014-call-for-kics

GoTop