Покана за предоставяне на идейни проекти на центрове

МОН КАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ
17 април 2014 г.

При разработването на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2014-2020 г.), във връзка с Националната стратегия за развитие на научни изследвания 2020, бе заложена в Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ допустима дейност „Подкрепа за създаване и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност“.

Предвид изключителната значимост на предвидената дейност за българската наука, Mинистерството на образованието и науката приканва всички научни институции, които са получавали финансиране от национални или европейски инструменти да кандидатстват с идеен проект за център за върхови постижения и/или компетентност.

Концепциите следва да се представят в приложения формуляр, на български и на английски език, в срок до 30.05.2014 г. на хартиен носител в Дирекция „Наука“ – МОН, както и в електронен вариант, във формат Excel, на електронна пощa: [email protected]

GoTop