Проект по програма ENPARD – Грузия

ПОКАНА ОТ ДЕЛЕГАЦИЯТА НА ЕС В ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ, ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА СВЪРЗАНИТЕ СЪС СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ИНСТИТУЦИИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ENPARD

Делегацията на ЕС в Тбилиси, Грузия, е обявила покана за участие в проект на обща стойност 700 000 евро по компонента „Изграждане на капацитет на свързаните със селското стопанство институции за обучение и изследвания“ по програмата ENPARD (European Neighbourhood Programme for Agriculture and Rural Development) Грузия. Проектът, финансиран от Европейската комисия, цели да ангажира образователни и изследователски институции в държавите членки в прилагането на компонентите на програмата ENPARD в Грузия по следните направления: Селско стопанство, Развитие на селските райони и Безопасност на храните. До 15 декември 2014 г. следва да се представят „концептуални проекти“, на основата на които ще бъдат избрани кандидатите, които да предложат около март 2015 г. цялостни кандидатури.

Проектите трябва да са на стойност между 250 000–350 000 евро. Проектите са предназначени предимно за участие на висши училища от държавите членки, консорциуми от висши училища и други организации (държавни институции, изследователски институти, НПО и др.). Грузия трябва да бъде задължително представена от поне един участник.

Основната цел на настоящата покана е изграждане на административен капацитет за управление. От 50 до 80% от безвъзмездното финансиране се осигурява от ЕС. Останалите разходи се осигуряват от други институции.

GoTop