Процедура по ERA

Процедура за подаване на проектни предложения по програма ERA.Net RUS Plus.

Целта на този конкурс е да се укрепи и насърчи по-нататъшното ползотворно сътрудничество между Европейския съюз и Русия в областта на научните изследвания и технологиите. ERA.Net RUS Plus е важна стъпка за по-нататъшното приобщаване на Русия и руските научноизследователски общности в Европейското научноизследователско пространство (ERA).

Оперативното управление на изпълнението на програмата ще бъде поето от консорциум в състав: координатор – немската Агенция за управление на проекти DLR, в сътрудничество с Фондация за фундаментални изследвания, Русия, Международен център за иновации в науката, технологиите и образованието, Русия, Център за социална иновация, Австрия и Висше училище по икономика, Русия.

Участващите страни са: Белгия, България, Естония, Финландия, Германия, Латвия, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Швейцария и Турция.

Съгласно схемата за финансиране на конкурса, всяка финансираща страна следва да поеме финансирането на своя екип в рамките на съответния многостранен проект, в който участва той.

Финансовият принос от страна на България, представлявана от фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), ще бъде в размер на 250 000 евро.

Направленията на конкурса са 5: нанотехнологии, околна среда/изменения на климата, здравеопазване, социални и хуманитарни науки и роботика.

Кандидатите за участие в конкурса могат да бъдат научни организации и университети, малки и средни предприятия, извършващи научни изследвания, както и други институции, избираеми за финансиране в съответствие с даденото национално законодателство. Консорциумът за даден проект трябва да включва проектни партньори (избираеми за финансиране) най-малко от три различни държави, от които поне един трябва да е от Русия. Всяко проектно предложение ще бъде оценявано от трима външни, независими оценители, които ще бъдат избирани от база данни с експерти, като поне един от тях трябва да бъде от Русия.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 4 юли 2017 г.

Процедурата включва проверка на национално ниво – до 28 юли 2017 г.; оценка на предложенията – до 22 септември 2017 г.; период на обжалване от страна на кандидатите спрямо оценителите – до 29 септември 2017 г.; среща на Научния съвет (състоящ се от научни експерти на високо ниво) – 23-27 октомври 2017 г.; среща на Групата финансиращи страни (GFP) за вземане на решение – 20-24 ноември 2017 г. Предвижда се проектите да стартират през пролетта на 2018 г. и да имат продължителност от 24 до 36 месеца.

Проектите се подават посредством уеб-базирана онлайн система: https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/users/login/RUS_ST2017.

Конкурсът, включително общите принципи и конкретните правила и процедури за кандидатстване, оценка и избор на проектни предложения са подробно описани в Заданието за програмата и са публикувани на уебсайта http://www.eranet-rus.eu/. Специфичните условия за българските кандидатстващи организации са публикувани на адрес: http://www.era.net-rus.eu/_media/Bulgaria_BNSF_2017.pdf .

GoTop