Процедура за набиране

Процедура за набиране

Европейската комисия обявява процедура за набиране на физически лица

с цел създаване на база данни на потенциални независими експерти за подпомагане службите на Комисията в нейните задачи, свързани с Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Европейската комисия обявява процедура за набиране на физически лица с цел създаване на база данни на потенциални независими експерти за подпомагане службите на Комисията в нейните задачи, свързани с Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Съответните заинтересовани организации, като например изследователски агенции, изследователски институции, университети, организации за стандартизация, организациите на гражданското общество и предприятия също са поканени участват в създаването на базата данни с потенциални независими експерти.

Работата на независимите експерти като рецензенти ще включва:

  • Оценка на предложенията за научноизследователска дейност и иновации
  • Преглед на изследователски и иновационни проекти

В допълнение от експертите ще се очаква да подпомагат дейностите по:

  • Наблюдение на напредъка, резултатите и въздействието на научноизследователските и иновационни програми, както и даване на съвети за формата на бъдещите изследователски и иновационни дейности.

Задачите се отнасят основно за научните изследвания и технологичното развитие, които попадат в рамките на текущата Рамкова програма (FP7), насочени към подобряване на заетостта, конкурентоспособността и качеството на живот в Европа.

Експертите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да имат познания и опит на високо ниво в областта на изследванията и иновациите, в която и да е научна или технологична област, включително и управленските науки;
  • имат най-малко завършено висше образование
  • могат да бъдат на разположение за краткосрочни задачи с кратки срокове

За повече информация: http://ec.europa.eu

GoTop