Специалисти бизнес планиране

Министерството на образованието и науката НАБИРА специалисти по стратегическо и бизнес планиране, маркетинг, икономика и финанси, управление и координация на инфраструктурни проекти, финансови и стратегически анализи, експертни оценки в областта на управление на знанията, иновациите и институционалното развитие

Научноизследователската инфраструктура обвързва трите ключови фактора, необходими за изграждането на динамичен икономически модел на устойчиво развитие и заетост, базиран на „триъгълника на знанието” – образование, научни изследвания и иновации и е важен компонент на всяка научна и изследователска система. Нейното наличие обслужва прогресивните фундаментални изследвания и дава възможност за реализирането на комплексни и интердисциплинарни задачи. Достъпът до модерна научна инфраструктура гарантира рамката за развитие на учените и е предпоставка за трансфера на технологии и знания.

Във връзка с това Министерството на образованието и науката НАБИРА специалисти по стратегическо и бизнес планиране, маркетинг, икономика и финанси, управление и координация на инфраструктурни проекти, финансови и стратегически анализи, експертни оценки в областта на управление на знанията, иновациите и институционалното развитие с основна задача преглед и предварителна оценка на бизнес планове за изграждане и развитие на научните инфраструктури, включени в Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура, приета с РМС № 569 от 31.07.2014 г. Срокът за изпълнение на дейността е 30 работни дни.

Изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите:
Да имат професионален опит в поне три от изброените дейности:

  • разработване на бизнес план на инвестиционни проекти и/или научни проекти;
  • изготвяне на финансово-икономически анализи (разходи – ползи) за инвестиционни проекти;
  • изготвяне на становища за оценка на научния потенциал и финансово-икономическа рентабилност и жизнеспособност на научно-приложни проекти;
  • анализ на данни, статистическа информация, изследване на добри практики и други аналитични дейности, свързани с изготвяне на бизнес планове за научно-приложни проекти;
  • анализ на риска по отношение на финансови и икономически показатели при научно-приложни проекти;
  • бизнес планиране, маркетоложки профил, програми за комерсиализация и трансфер на научни резултати.

Необходими документи за кандидатстване:

Крайният срок за подаване на документите е 12.12.2015 г.

Документите се подават на хартиен носител и по e-mail: [email protected]; [email protected]; [email protected].
Министерство на образованието и науката
гр. София 1000,
бул. „Княз Дондуков” 2А
До Дирекция „Наука”

GoTop