„Big Data“ – покана за изразяване на интерес

„Big Data“ – покана за изразяване на интерес

Партньорството за перспективни компютърни технологии в Европа (PRACE) е международна асоциация с нестопанска цел със седалище в Брюксел. Изследователската инфраструктура на PRACE осигурява постояннo високопроизводително изчисляване (HPC) на световно ниво за учени и изследователи както от академичните среди, така и от индустрията. Първият етап на PRACE получава финансиране по Седма рамкова програма на ЕС (FP7/2007-2013) по силата на споразумения за безвъзмездна помощ N ° RI-283493 и № RI-312763.

Благодарение на успешният опит на PRACE в предоставянето на безпрецедентно разпределение на ресурси за научни проекти от най-високо научно качество, са установени предизвикателства по отношение на съхранението, анализа, визуализацията и трансфера на данни при широкомащабни симулации. За да се осигурят възможно най-добрите услуги на научната общност и най-голямо въздействие на тези широкомащабни симулации, Научният ръководен комитет (НРК) и на Съвета на директорите (СД) на PRACE биха искали да разберат по-добре предизвикателствата, свързани с преноса на големи количества данни при мащабни симулации.

В тази връзка НРК започва процедура за изразяване на интерес по отношение на компютърни услуги за големи високотехнологични проекти. Целта на процедурата е да се установи по-точно нивото на търсене, да се разбере необходимостта от подобни компютърни услуги от научна гледна точка, както и най-добрият начин да се структурират тези услуги за управление на данни. Фокусът на процедурата за изразяване на интерес са единствено услуги за данни, които са плътно свързани към компютърна система PRACE.

Заявките за участие трябва да бъдат изпратени на електронна поща: [email protected] преди 15 ноември 2013 г.. Предложенията не трябва да надвишават две страници (11pt Times New Roman, 1.5 cm margins) и трябва да се отнасят до следните въпроси:

  • Представя се научна аргументация и защо обработката на данни трябва да бъдe тясно интегрирани с компютърните услуги на PRACE;
  • Очакван размер на данните и сроковете, за които данните трябва да бъдат достъпни в PRACE (в реално време и в архив), и очакваните изчислителни ресурси, необходими за анализ;
  • Как данните ще бъдат управлявани и използвани;
  • Дали данните трябва/не трябва да бъде отворени за ползване от по-широка научна общност и как ще бъдат организирани достъпът и функционалността;
  • Прехвърлянето на данни към/от ресурс на PRACE.

Моля обърнете внимание, че подаването на заявката не е обвързваща по отношение на разпределянето на ресурси или изпълнението на услугите.

За повече информация: http://www.prace-ri.eu/BigData-EoI?lang=en

GoTop