Информация за наградата Umicore Scientific Award 2014

Информация за наградата Umicore Scientific Award 2014

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДАТА UMICORE SCIENTIFIC AWARD 2014, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ФОНДАЦИЯТА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ФЛАНДРИЯ (FWO)

Фондацията за научни изследвания на Фландрия (Research Foundation – Flanders) предоставя наградата Umicore Scientific Award 2014 в една от следните области:

  • Технология на фините частици/приложения
  • Устойчиви технологии на металосъдържащи съединения
  • Устойчива енергия
  • Съединения в (хетерогенна или хомогенна) катализа
  • Икономически и/или социални въпроси за металосъдържащи съединения

Формулярите за участие, написани на английски език, следва да бъдат изпратени преди 1 октомври 2013 г.

Допустимият обем на формулярите и резюметата е до 5 страници, с акцент върху оригинални научни изследвания. Електронна версия на материалите, както и автобиография трябва да бъдат изпратени до Фондацията (FWO) на e-mail: [email protected].

Подробни правила за наградата, както и образец на формуляра за кандидатстване могат да бъдат намерени на интернет адрес: www.fwo.be.

GoTop